Księga I Gospodarstwo 1.Opis Soplicowa. 2.Powrót Tadeusza do domu po latach nauki w Wilnie. 3.Pierwsze spotkanie Tadeusza z Zosią. 4.Przywitanie młodzieńca z Sędzią. 5.Wspólny posiłek: a)nauka Sędziego o grzeczności; b)głos Podkomorzego w sprawie mody; c)początek sporu Asesora z Rejentem; 6.Przedstawienie sytuacji politycznej w Europie i na Litwie. 7.Przybycie ks. Robaka do dworu w Soplicowie. Księga II Zamek 1.Polowanie na zająca. 2.Przybycie Hrabiego do zamku. 3.Spotkanie Hrabiego z Gerwazym: a)wyłożenie przez Hrabiego planu sprzedaży zamku Soplicom; b)opowieść Gerwazego o historii zamku i rodu Horeszków: miłość Jacka Soplicy i Ewy Horeszkówny; podanie Jackowi czarnej polewki przez Stolnika; najazd Moskali na siedzibę Horeszków; zabicie Stolnika przez Jacka; c)zmiana decyzji Hrabiego; 4.„Podglądanie” Zosi w sadzie przez Hrabiego przerwane przez pojawienie się Ks. Robaka. 5.Śniadanie u Sopliców: a)dalszy spór Asesora z Rejentem; b)zaloty Tadeusza i Telimeny; c)„walka” Wojskiego z muchami; d)próba rozwiązania sporu o Kusego i Sokoła podjęta przez Wojskiego; e)zaproszenie gości przez Telimenę na grzybobranie. Księga III Umizgi 1.Ponowne zakradnięcie się Hrabiego do sadu i spotkanie z Zosią. 2.Rozczarowanie Hrabiego osobą, a zwłaszcza domniemanym statusem społecznym Zosi. 3.Grzybobranie. 4.Wydarzenia w Świątyni Dumania: a)rozmowa Telimeny z Sędzią; b)rozmowa Telimeny z Hrabią na temat sztuki i uroków przyrody zagranicznej; c)przybycie Tadeusza i włączenie się do rozmowy; d)potajemne wręczenie Tadeuszowi przez Telimenę klucza do sypialni; 5.Obiad u Sopliców. 6.Podjęcie decyzji o zorganizowaniu polowania na niedźwiedzia. Księga IV Dyplomatyka i łowy 1.Przygotowania do łowów. 2.Agitacja polityczna Ks. Robaka wśród szlachty zgromadzonej w karczmie u Jankiela. 3.Polowanie na niedźwiedzia: a)atak przestraszonego zwierza na Hrabiego i Tadeusza; b)chybione strzały obydwu zaatakowanych; c)zaatakowanychpowalenia zwierzęcia przez Ks. Robaka; 4.Gra Wojskiego na rogu kończąca polowanie. 5.Spór Asesora z Rejentem, tym razem o to, kto zabił niedźwiedzia – wyjaśniony przez Gerwazego. 6.Opowieść Wojskiego o Domejce i Dowejce. 7.Kolejna nieudana próba rozstrzygnięcia sporu o Kusego i Sokoła – żaden z chartów nie wraca z zajacem. Księga V Kłótnia 1.Porównanie przymiotów Hrabiego i Tadeusza poczynione przez Telimenę. 2.Decyzja Telimeny o pokazaniu Zosi gościom. 3.Przedstawienie Zosi Tadeuszowi. 4.Dostrzeżenie przez Tadeusza omyłkowego uznania Telimeny za ową nieznajomą spotkaną pierwszego dnia po przyjeździe. 5.Sprzeczka Tadeusza z Telimeną. 6.Nieprzyjemna przygoda...