Bezpieczeństwo narodowe Słowem wstępu do tematyki bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej należy zaznaczyć, iż dokumentami fundamentalnymi strategii bezpieczeństwa tego państwa jest Konstytucja Federacji Rosyjskiej, Ustawa „O bezpieczeństwie” oraz Strategia bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej . Rosja jest odbierana przez większą część świata, jako mocarstwo militarne z silną władzą centralną. Podstawą jej siły był ciągły konflikt między państwem, a obywatelami . „Z formalnego punktu widzenia Rosja jest wciąż państwem posiadającym wszystkie atrybuty współczesnej demokracji – demokratyczną konstytucje gwarantującą prawa i wolności obywatelskie oraz separację władzy; niezależne władze ustawodawcze i wykonawcze obierane w wolnych, tajnych i powszechnych wyborach; niezależną władzę sądowniczą i inne instytucje centralne. W Rosji istnieje gospodarka oparta na zasadach rynkowych, z szerokimi wolnościami w zakresie przepływu towarów, kapitału i siły ludzkiej. Funkcjonują prywatne media – telewizje, rozgłośnie radiowe, gazety, czasopisma, rozkwita Internet” . Jak wspomniane zostało wcześniej jednym z fundamentalnych dokumentów jest Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej do 2020 roku, w której ujęte zostały zagrożenia zewnętrzne jak i wewnętrzne państwa. Organem przedstawicielskim i ustawodawczym w Federacji Rosyjskiej jest Zgromadzenie Federalne, któro stanowi parlament. Składa się z Rady Federacji oraz Dumy Państwowej. W kompetencjach Rady Federacji znajdują się kompetencje związane z bezpieczeństwem państwa, a mianowicie: zatwierdzanie dekretu Prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego oraz stanu wyjątkowego, rozstrzyganie sprawy użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa. Natomiast Duma Państwowa zajmuje się jedynie stanowieniem prawa . Prezydent ma najszersze kompetencje w dziedzinie obronności – jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, tylko on mianuje i odwołuje wyższe dowództwo armii, oraz zatwierdza doktrynę wojenną, wydaje dekrety o stanie wojennym oraz stanie wyjątkowym . W Rosji realizowana jest państwowa polityka w zakresie obrony narodowej, bezpieczeństwa państwowego i społecznego oraz trwałego rozwoju Rosji, adekwatna do wewnętrznych i zewnętrznych warunków. Zostały stworzone przesłanki dla wzmocnienia systemu zapewniania bezpieczeństwa narodowego. Rozwiązano wysunięte na pierwszy plan problemy ekonomiczne, podniosło się znaczenie inwestycji w gospodarce narodowej. Wzmacnia się zgoda narodowa oparta na wspólnych wartościach, czyli wolności i niepodległości Rosji, pokoju międzynarodowym oraz jedności kultur w...