Jednym z najważniejszych zagrożeń współczesnego świata jest degradacja środowiska naturalnego, w którym żyje człowiek. Ciągła negatywna ingerencja człowieka w to środowisko spowodowała, że przyroda stała się źródłem zagrożeń dla bezpieczeństwa,życia i zdrowia ludzi. Ciągła i świadoma działalność człowieka doprowadziła do przekształceń na dużą skalę zarówno jego środowiska naturalnego jak i społecznego. Szczególne niebezpieczeństwo płynie ze strony naszej działalności gospodarczej, która nierozerwalnie wiąże się z postępem cywilizacyjnym. Wyróżnia się kilka grup przyczyn stanowiących podstawowe źródła zagroźeń środowiska naturalnego, takie jak: zagrożenia demograficzne zagrożenia geograficzne zagrożenia techniczne zagrożenia ekonomiczne zagrożenia społeczno – kulturalne1 Panuje przekonanie, że obecnych zmian gospodarczych i związanych z nimi problemami nie można rozpatrywać jedynie pod względem ekonomicznym, ale trzeba brać pod uwagę również aspekt demograficzny. Dlatego też w niniejszej pracy zostaną poruszone najważniejsze pojęcia związane z zagrożeniami demograficznymi i ekonomicznymi. Postęp technologiczny doprowadził do znacznego przyrostu liczby ludności państw rozwijających się, a jednocześnie niemalże wszystkie europejskie państwa borykają się z problemem spadającego przyrostu naturalnego, migracji zarobkowej czy starzejących się społeczeństw. W konsekwencji może to doprowadzić do wzrostu znaczenia pozaeuropejskich państw oraz zmianę układu gospodarczego czy politycznego na świecie. Zbyt szybki wzrost liczby ludności świata powoduje konieczność natychmiastowego rozwiązania wielu innych problemów – chociażby związanych z zapewnieniem mieszkań, pracy i odpowiedniej ilości żywności. Problemy demograficzne powodują również znaczne migracje ludności do krajów wysoko rozwiniętych. Za podejmowanie prób rozwiązywania w/w problemów odpowiedzialne są organizacje międzynarodowe takie jak ONZ, OECD czy WHO. Podejmują się one prób kontrolowania urodzin, tworzą programy pomocy mające na celu zagospodarowanie niezamieszkałych terenów czy rozwiązują problemy związane ze skutkami przeludnienia czy działają na rzecz ograniczenia migracji. O zagrożeniu ekonomicznym możemy mówić wtedy, gdy ma znaczący, negatywny wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa oraz jego obywateli. Zagrożenia te można rozpatrywać pod kątem podmiotowym i przedmiotowym. W aspekcie podmiotowym oznacza to państwa, grupy państw czy działania państw w systemie globalnym, zaś w zakresie przedmiotowym odnosi się do dóbr, a w zasadzie ich braku, który to brak (deficyt) zagraża bezpieczeństwu...