Koncepcja Strategicznej Obrony i Bezpieczeństwa Członków Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego przyjęta przez szefów państw i rządów w Lizbonie w dniach 19 – 20 listopada 2010 roku to kolejna w historii Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego strategia działania Sojuszu. Już sam podtytuł „Aktywne zaangażowanie, nowoczesna obrona” sugeruje, że strategia jest odpowiedzią na wyzwania, jakim w XXI wieku NATO musi stawić czoła. Szefowie państw i rządów Sojuszu podkreślają w niej wolę odgrywania przez NATO zasadniczej roli w zapewnieniu wspólnej obrony i bezpieczeństwa. Jednocześnie są oni świadomi, że aby osiągnąć te cele Organizacja nie może stać w miejscu. Dlatego też konieczne jest wyznaczenie kierunku ewolucji Sojuszu w celu zapewnienia efektywności jego działań. W trzydziestu ośmiu artykułach podzielonych na części odpowiadające priorytetom ustalonym przez członków Organizacji w stolicy Portugalii odnajdujemy wizję funkcjonowania NATO w XXI wieku. Pierwsza część skupia się na zadaniach, jakie stoją przed Sojuszem oraz na zasadach stanowiących fundament działalności NATO. Istotą i niezmiennym celem Organizacji jest zagwarantowanie wolności i bezpieczeństwa członków po obu stronach Atlantyku z wykorzystaniem politycznych i wojskowych środków, uwzględniając jednocześnie zapisy Karty NZ oraz Traktatu Waszyngtońskiego. W celu obrony zasad wolności jednostki, demokracji, praw człowieka i praworządności Sojusz będzie kontynuował realizację obrony zbiorowej, zarządzania kryzysowego, a także bezpieczeństwa kooperatywnego. W części „Środowisko bezpieczeństwa” strategia wymienia i opisuje współczesne zagrożenia dla państw NATO, którymi są: • proliferacja broni nuklearnej i innej boni masowego rażenia oraz środków jej przenoszenia • terroryzm • brak stabilności lub konflikt poza granicami NATO • ataki cybernetyczne • ataki na drogi tranzytowe • nowe trendy technologiczne, np. rozwój broni laserowej • ograniczenia w dziedzinie środowiska naturalnego i zasobów takie, jak zmiany klimatu Podkreślenie obronnego charakteru NATO i znaczenia odstraszania jako zasadniczego elementu całościowej strategii stanowią istotę kolejnej części Koncepcji Strategicznej. Gwarancją bezpieczeństwa sojuszników są siły nuklearne NATO. O tym, że Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego jest sojuszem obronnym świadczy oświadczenie państw, w którym członkowie deklarują, że nie traktują żadnego państwa jako wroga. Sojusznicy, odwołując się do doświadczeń NATO z operacji w Afganistanie czy na Bałkanach, określają kolejny cel organizacji, jakim jest bezpieczeństwo przez zarządzanie kryzysowe....