1.Konstytucja jako nadrzędny akt normatywny państwa KONSTYTUCJA- prawna podstawa ustroju politycznego i społecznego. Najważniejszy akt prawny, określa prawa i obowiązki obywatela. Ustawa zasadnicza. Ze wzgl na wprowadzanie zmian: -sztywne np.RP -elastyczne Ze wzgl na powstawanie: -uchwalone np. w referendum -oktrojowane- nadane przez władzę zwierzchnią Ze wzgl na zakres: -pełne - wszystkie normy -niepełne ,,mała konstytucja" większość kwalifikowana- więcej niż połowa głosów w % lub ułamku preambuła - uroczysty wstep do konstytucji, zawiera invocatio dei-odwołanie do Boga 2.Struktura organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej WŁADZA USTAWODAWCZA parlament - naczelny organ ustawodawczy, wybory powszechne Wybory do sejmu i senatu: Sejm- 460 posłów w wyborach 5-cio przymiotnikowych: -zasada powszechności- zakaz stosowania niedemokratycznych cenzusów wyborczych.Każdy ma czynne prawo wyborcze. -zasada tajności - anonimowe głosowanie -zasada równości - wszystkie głosy są równe, każdy ma ich tyle samo -zasada bezpośredniości - każdy bezpośrednio głosuje -zasada proporcjonalności - każda z partii dostaje mandaty proporcjonalnie do liczby głosów mandat - pełnomocnictwo do sprawowania urzędu obywatelskiego Senat- 100 senatorów, w wyborach: powszechnych, bezpośrednich, głosowanie tajne. Min.30l. Nie można być jednocześnie posłem i senatorem. Kadencja sejmu i senatu: -4 lata. Skrócenie gdy: -sejm podejmie decyzje w 2/3 głosów -decyzja prezydenta (np. gdy sejm nie wyda 3* wotum zaufania) Skrócenie kadencji sejmu=skrócenie kadencji senatu kadencja-ustawowy czas pełnienia funkcji/urzędu Posłowie i senatorowie wolny mandat jest: -generalny- poseł(senator) ma kierować się interesami ogółu -niezależny - posłan nie obowiązują instrukcje wyborcze -nieodwołalny - wyborcy nie mogą odwołac posła lub senatora immunitet parlamentarny : -poseł odpowiada za to co robi przed sejmem/senatem (immunitet materialny) -nie może być zatrzymany bez złapania na gorącym uczynku -bez zgody sejmu/senatu nie może być ukarany. tylko gdy sam zrzeknie się immunitetu lub gdy sejm/senat zgodzi sie na prowadzenie postepowania (immunitet formalny) NIE MOŻNA ŁĄCZYĆ MANDATU I INNYCH FUNKCJI PUBLICZNYCH Organizacja sejmu i senatu -stała gotowość parlamentu do działania Organy sejmu: -marszałek - wybierany z posłów; 2. os. w państwie; zastepuje go w razie niemożności; organizuje obrady sejmu; zarządza wybory prezydenckie -prezydium sejmu - marszałek + wicemarszałkowie -komisje sejmowe : -stałe -nadzwyczajne -śledcze Senat: -marszałek senatu -prezydium senatu -konwent seniorów -komisje w sejmie: kluby...