Teoria kwantowej teorii promieniowania Promieniowanie rozchodzi się nie w sposób ciągły lecz porcjami i w taki sam sposób jest pochłaniane. Zjawisko fotoelektryczne-emisja elektronów z metali pod wpływem padającego na metal promieniowania. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne zachodzi wtedy, gdy na czystą powierzchnię metalu pada odpowiedniej długości (częstotliwości) światło. Światło o większej długości (o mniejszej częstotliwości) efektu fotoelektrycznego nie wywoła. Zachodzi częściowo gdy kwant wykonał nad elektronem pracę,a sam zginął.(przekazuje 100% E) Fotoelektrony to uwolnione elektrony. Zjawisko to odkrył Hertz w 1887. właściwości zjawiska fotoelektrycznego:-dla każdego metalu istnieje fala o max. długości i min.częstotliwości przy której zaczyna zachodzić zjawisko fotoelektryczne. Długość tą i częstotliwośc nazywamy granicznymi. - liczba emitowanych przez metal elektronów jest wprost proporcjonalna do natężenia padającego promieniowania. - prędkość emitowanych przez metal elektronów nie zależy od natężenia padającego promieniowania,zależy tylko od jego rodzaju. praca wyjścia-praca potrzebna do wyprowadzenia elektronu na powierzchnię. kwant (fotom)-wiązka światła o ściśle określonej długości fali. Energia kwantu zamienia się na pracę wyjścia i en.kinetyczna elektronu.Kwant nie posiada masy spoczynkowej.parametry mechaniczne:masa,energia,pęd. Hipoteza de Broglie'a: każdy obiekt materialny może być opisywany na dwa sposoby: jako zbiór cząstek, albo jako fala (materii). Obserwuje się efekty potwierdzające falową naturę materii w postaci dyfrakcji cząstek elementarnych a nawet całych jąder atomowych. Dwaj fizycy rozpedzoną wiązke elektronów rozpraszali na sieciach krystalicznych złota.Ugięte na węzłach sieci fale,ktore emitowały elektrony dały na kliszy wyraźny obraz interferencyjnych fal. Zjawiska potwierdzające kwantową teorię promien.fotoelektryczne i Comptona . Zjawiska potwierdzające falową naturę światła:odbicie, zalamanie ;dyfrakcja, interferencja. Fale materii potwierdzają podwójną naturę cząstek.Dualizm dotyczy fal i cząstek. Wniosek II- W konkretnym zjawisku fizycznym fala lub cząstka wykazuje nature falową lub kwantową ale nigdy obu równocześnie! Promieniowanie elektromagnetyczne-rozchodzi się z prędkością światła.Długość fali zależy od temp. Źródła. Rodzaje widm: emisyjne- promieniowanie emitowane przez ciała,których...