System wyborczy w Niemczech System wyborczy obowiązujący w wyborach do Bundestagu jest mieszany, czyli proporcjonalno - większościowy. Określa się go jako „zindywidualizowaną reprezentację proporcjonalną”. Każdy obywatel ma dwa głosy, jeden z nich oddaje na listę partyjną (proporcjonalną) a drugi na kandydata (listę większościową, imienną, lokalną). Kiedy wyniki wyborów są już znane, wszystkie głosy oddane na daną partię są sumowane po to, aby można było określić jaki, procentowy udział zapewniła sobie ona w parlamencie. Aby partia weszła do parlamentu musi przekroczyć próg 5% wszystkich oddanych głosów (klauzura zaporowa). Następnie każda partia otrzymuje odpowiednią do zdobytej ilości głosów liczbę miejsc w parlamencie, dalej od tej liczby odejmuje się liczbę miejsc, jaką dana partia otrzymała w wyborach większościowych (tzn. w głosowaniu na danego kandydata – regionalny kandydat to ten, który otrzymał najwięcej głosów w danym okręgu wyborczym). Reszta jej kandydatów dobierana jest z listy krajowej (land listy). W praktyce wyborczej oznacza to, że jeżeli dana partia otrzymała w wyborach proporcjonalnych taką liczbę głosów, która zapewnia jej 100 miejsc, a w wyborach większościowych zdobyła na przykład 60 głosów to pozostałych 40 delegatów dobiera sobie z landlisty, natomiast, jeżeli w wyborach większościowych partia zdobyła więcej niż 100 miejsc to może zostawić te miejsca i wtedy rozszerza się liczbę delegatów. System taki ma wiele zalet, bowiem pozwala on odzwierciedlić rzeczywistą sytuację polityczną w państwie. Kanclerz - reprezentant egzekutywy, wybierany jest przez Bundestag na wniosek prezydenta większością 2/3 głosów, jeśli nie otrzyma takiej ilości głosów to w następnym głosowaniu wystarczy, aby uzyskał większość 50% +1 głos, jeśli i to też zawiedzie to po dwóch tygodniach wybierany jest ponownie zwykłą większością głosów. Inicjatywa prezydenta dotycząca powołania kanclerza oparta jest na ustaleniach partii tworzących koalicję rządzącą i dysponującą bezwzględną większością miejsc w Bundestagu. Stanowisko Kanclerza stanowi wyodrębniony organ państwowym, kanclerza może odwołać jedynie mechanizm zwany „konstruktywnym wotum nieufności”, co oznacza, że parlamentarzyści mogą głosować za odwołaniem kanclerza tylko wtedy, gdy jednocześnie będą głosować za innym kandydatem na jego miejsce. Kanclerz stoi na czele rządu, wyznacza jego strukturę organizacyjną oraz ustala kierunki polityki. Odpowiedzialność polityczna rządu odnosi się tylko i wyłącznie do kanclerza. Prezydent w Niemczech Prezydent wybierany jest na okres 5 lat przez Zgromadzenie...