Tematem wielu polskich dzieł jest ojczyzna. Poeci widząc ciężką sytuację naszego kraju, ataki i rozbiory, pisali „ku pokrzepieniu serc”, ale również chcieli unaocznić wady polskiego narodu. W mojej pracy postaram się omówić motyw ojczyzny występujący w dziełach takich jak: „Konrad Wallenrod”, „Pan Tadeusz”, „Przedwiośnie”, „Nad Niemnem”. Romantyzm bardzo żywo podchodził do kwestii narodowościowych reagując na wszelkie zmiany zachodzące w ówczesnej sytuacji państwowej. Epoka romantyzmu to okres wytężonej pracy na rzecz zachowania tożsamości narodowej Polaków. Poddawani polityce germanizacji i rusyfikacji Polacy potrzebowali takich twórców jak Adam Mickiewicz, który swoją twórczością wskrzeszał ducha Narodu Polskiego. Utwór Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz” napisany „ku pokrzepieniu serc” w sposób szczególny odwołuje się do uczuć patriotyzmu i dumy narodowej. Mickiewicz przypomniał rodakom okres Polski szlacheckiej wraz z jej tradycjami i niepowtarzalnym krajobrazem ziemi litewskich. Adam Mickiewicz jako wielki patriota postawił sobie za cel zbudowanie w świadomości narodu obrazu Polski silnej i niepodległej. Cel ten, biorąc pod uwagę klęski kolejnych powstań-listopadowego i styczniowego, był trudny do osiągnięcia. Soplicowo urasta w dziele do rangi małej ojczyzny, miejsca, które pozostaje niezmienione biegiem zdarzeń, w którym w każdym kącie starego dworku wyczuwa się szczególne przywiązanie do utraconej ojczyzny. Również świadomość przynależności do kraju, którego w tamtych czasach nie ma już na mapach Europy, jest silna i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wspomnienia lat wolności i świetności ojczyzny są ciągle żywe i obecne w sercach bohaterów. Ta mała, nieomalże sielska ojczyzna, to odbicie całego narodu, z jego wadami i zaletami, z jego dorobkiem kulturowym, obyczajami i zwyczajami oraz z historycznym dziedzictwem. Również postaci przedstawione w tejże epopei są przykładami bohaterów, dla których najważniejszą wartością jest właśnie ojczyzna. Jacek Soplica poświęcił swoje życie sprawie narodowej, jak i Tadeusz dochowując patriotycznych rodzinnych tradycji wyrusza na wojnę przeciw Rosji wraz z wojskami napoleońskimi,w których wówczas naród polski pokładał ogromne nadzieje. Kolejnym utworem Adama Mickiewicza jest „Konrad Wallenrod”. Tytułowy bohater pragnąc wyswobodzić ojczyznę, z którą się utożsamiał, uwikłał się w walkę z własnym sumieniem. Żyjąc u boku ukochanej, nie mógł zaznać pełni szczęścia, gdyż zdawał sobie sprawę, że Litwa najeżdżana przez Krzyżaków, cierpi. Chcąc pomóc swojej ojczyźnie, wkupił się w łaski wroga, by od wewnątrz...