1. Pojęcie policji w administracji publicznej

Policja w adm. publ.- 1 z podstawowych funkcji administracji publ., która służy do ochrony przed zagrożeniami i zapewnienia bezpieczeństwa , porządku i spokoju publicznego oraz ochrony życia, zdrowia i mienia.

2. Relatywizm historyczny pojęcia policja

Ewolucja, jakiej ulegało pojęcie policji w ciągu wieków, była wynikiem zmiany poglądów na zadania i cele państwa oraz walki o prawa jednostki w państwie. Działalność państwa mieszcząca się w pojęciu „policja” jest o wiele starsza, aniżeli pojęcie policji jako działalność administracji wewnętrznej, mającej na celu ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego.

3. Policje administracyjne – rozwiń to pojęcie i wskaż przykłady

Obejmują wszelkie działania administracji polegające na ochronie bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego, w szczególności w zakresie ochrony życia, zdrowia i mienia podmiotów prywatnych.

Policja administracyjna może być uznane za aspekt (sens) przedmiotowy, czyli opisowa charakterystyka pewnej sfery interwencyjnej działalności administracji, Zakres zadań publicznych ukierunkowanych na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W sensie podmiotowym policja administracyjna to ogół wyspecjalizowanych służb lub organów, których celem jest realizacja określonych funkcji policyjnych w sensie administracyjnoprawnym.

Na ogół tzw. policję administracyjną realizują służby, inspekcje i straże.

Można wydzielić całą grupę organów administracji publicznej, które pełnią wyznaczone funkcje policyjne z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w wymiarze ogólnym i jednostkowym. Ta kategoria organizacyjna organów administracyjnych obejmuje inspekcje, służby i straże nie będące korpusami umundurowanymi i uzbrojonymi. Jako przykłady tego typu organów można wskazać:

1) Państwową Inspekcję Farmaceutyczną

2) Państwową Inspekcję Sanitarną

3) Inspekcję Weterynaryjną

4) organy państwowej służby geologicznej

5) Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Można wyróżnić grupę wyspecjalizowanych służb państwowych, które jako umundurowane i uzbrojone formacje realizują określone zadania administracji publicznej. Do tej grupy służb należą przede wszystkim:

1) Policja

2) Straż Graniczna

3) Państwowa Straż Łowiecka

4) Państwowa Straż Rybacka

5) Straż Parku Narodowego

6) Inspekcja Transportu Drogowego

druga wersja

Policja administracyjna- system organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji społ., a także podmiotów prywatnych, które w zakresie własnych kompetencji podejmują działania związane z ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego.

- sensu stricte-organy wyspecjalizowanych cywilnych inspekcji i służb oraz organy mundurowych straży, np. Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, Państwową Inspekcję Sanitarną , Inspekcję Weterynaryjną, organy państwowej służby geologicznej, Służba Geodezyjna i Kartograficzna

- sensu largo- (Policja w rozumieniu ust. o Policji)- organy administracji publ. o właściwościach ogólnych wykonujące funkcje o charakterze policyjnym oraz organizacje społeczne i podmioty prywatne realizujące takie funkcje, np. Policja , Straż Graniczna, Państwowa Straż Łowiecka, Państwowa Straż Rybacka, Straż Parku Narodowego, Inspekcja Transportu Drogowego

4. Pojęcie prawa policyjnego

Prawo policyjne - to system norm określających i regulujących strukturę, ustrój i działalność organów zajmujących się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego. To prawa, obowiązki, zakres oraz sposób podejmowanych czynności przez te organy.

5. Pojęcie Policji

Policja jest to umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja działa w interesie publicznym, na podstawie prawa i w granicach prawem przewidzianych Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia.

6. Kto i w jakiej liczbie stanowi kadrę Policji (wskaż poszczególne grupy zatrudnionych biorąc za kryterium podstawę prawną zatrudnienia)

Na kadry Policji składają się 3 grupy:

- policjanci (ok. 97 000 osób) - ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji

- pracownicy służby cywilnej (12 137 osób) - ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

- pracownicy obsługi (13 082 osób) - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

7. Podstawowe zadania Policji

ñ ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;

ñ ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienia spokoju w miejscach publicznych oraz środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;

ñ inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie przestępstw i wykroczeń;

ñ wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;

ñ nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach;

ñ kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;

ñ współdziałanie z policjantami z innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej, na podstawie umów i porozumień międzynarodowych;

ñ gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;

ñ prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy DNA.

Jednocześnie Policja realizuje także zadania wynikające z umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów regulujących kwestie współpracy.

8. Rodzaje służb policyjnych

Policja składa się z następujących rodzajów służb:

• Kryminalnej

• Prewencyjnej

• wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym

• policja sądowa,

• Wyższa Szkoła Policji,

• ośrodki szkolenia i szkoły policyjne;

• wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne;

• instytuty badawcze.

9. Czym zajmuje się policja sądowa

Policja sądowa (jeden z rodzajów policji) jest uprawniona do ochrony sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego z wyłączeniem Izby Wojskowej tego Sądu oraz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Policja sądowa podlega komendzie wojewódzkiej Policji. Szczegółowy zakres zadań i zasady organizacji policji sądowej określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw sprawiedliwości. Do jej zadań należy przede wszystkim:

1) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów oraz prokuratur.

2) odpowiada za ochronę życia i zdrowia sędziów, prokuratorów oraz innych osób w czasie, gdy wykonują oni czynności wynikające z zadań wymiaru sprawiedliwości.

3) konwojowanie i doprowadzanie osób, w tym także nieletnich, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na zarządzenie sądu lub prokuratora, jeżeli nie zlecono tych zadań innym służbom Policji.

4) ochrona pomieszczeń dla osób konwojowanych.

10. Organy Policji

Centralne organy Policji:

• Komendant Główny Policji - jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji

Terenowe organy policji – są przełożonymi policjantów na terenie swojego działania:

• Komendantów wojewódzkich Policji

• Komendantów powiatowych, miejskich i rejonowych Policji

• Komendantów komisariatów Policji

11. W czym przejawia się zasada centralizacji w strukturze Policji i jakie są jej pozytywne skutki

Współczesna Policja charakteryzuje się centralizacją, w której występuje zjawisko rozmieszczania kompetencji do podejmowania decyzji na podstawie zasady koncentracji lub dekoncentracji. Centralizacja w Policji jest strukturą organizacyjną, w której organy niższych stopni mogą wydawać decyzje, jednak wydając te decyzje są podporządkowane poleceniom i decyzjom organu wyższego. Centralnym organem Policji jest komendant Główny Policji podporządkowany Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a będący zarazem przełożonym wszystkich policjantów na terenie całego kraju. W Policji występuje podporządkowanie na danych szczeblach, a zatem komendant wyższego szczebla może wydawać polecenia policjantom niższego szczebla. Kompetencje poszczególnych organów wynikają z faktu, że organy Policji maja uprawnienia kierownicze. Pozytywne skutki: kierownictwo, kontrola, nadzór, koordynacja.

druga wersja

Centralizacja wiąże się z pozbawieniem samodzielności organów niższego szczebla, uzależnieniem ich od organów centralnych. Łączy się również z zależnością osobową i służbową. Centralizacja daje możliwość spojrzenia na lokalne problemy z szerszej perspektywy, łatwiejszego znalezienia wspólnych rozwiązań, zrealizowania większych celów, zbierania i analizowania większej ilości danych, stawiania bardziej dalekowzrocznych prognoz, mobilizowania większych zasobów ludzkich, materiałowych i finansowych, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.

12. Na czym polega zasada dekoncentracji w Policji i jakie widzisz jej pozytywne skutki dla społeczeństwa

Dekoncentracja wyraża sposób podziału zadań i oznacza taki system, w którym załatwianie większości spraw bieżących przesuwa się z jednostek centralnych na niższe. Takie przeniesienie kompetencji na organy niższe lub równorzędne dokonywane są w drodze aktu rzędu ustawy lub w drodze aktu normatywnego organu przenoszącego kompetencje z zachowaniem nadrzędności hierarchicznej organów zwierzchnich w zakresie przekazanych kompetencji.

13. Wymień uprawnienia Komendanta Głównego Policji

Komendant Główny Policji określa:

1) szczegółowe zasady organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji,

2) metody i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne, w zakresie nie objętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy,

3) programy szkoleń zawodowych policjantów,

4) zakres oraz szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania oraz zasady oceniania testu sprawności fizycznej policjantów;

5) szczegółowe zasady szkolenia zwierząt wykorzystywanych do realizacji zadań Policji, a także normy ich wyżywienia,

6) szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby, po konsultacji z Państwową Inspekcją Pracy,

7) zasady etyki zawodowej policjantów, po zasięgnięciu opinii związku zawodowego policjantów.

14. Jednostki Policji

1) Komenda Główna Policji

2) Komendy Wojewódzkie Policji

3) Komendy Powiatowe Policji

4) Komisariaty Policji

5) Szkoły Policji

• Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

• Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

• Szkoła Policji w Pile

• Szkoła Policji w Słupsku

• Szkoła Policji w Katowicach

6) Oddziały Prewencji Policji

7) Pododdziały Antyterrorystyczne

15. Zadania Oddziałów Prewencji

Oddziały Prewencji Policji (OPP)- jednostki organizacyjne polskiej Policji, przeznaczone głównie do działań zespołowych w ramach pododdziałów zwartych. Do zakresu działania Oddziału Prewencji Policji należy:

1) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) udział w działaniach pościgowo-blokadowych za niebezpiecznym przestępcą;

3) ochrona porządku publicznego w czasie konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych;

4) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państw;

5) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnych zgromadzeń publicznych oraz w czasie imprez masowych i protestów społecznych;

16. Powołanie Komendanta Głównego Policji

Jest mianowany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych.

17. Powołanie Komendanta Wojewódzkiego Policji

Komendanta wojewódzkiego Policji powołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody.

18. Powołanie Komendanta Powiatowego Policji

Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty.

19. Powołanie Komendanta Komisariatu Policji

Komendanta komisariatu Policji powołuje komendant powiatowy Policji po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub wójtów.

20. Czym są posterunki Policji, jakie są ich zadania i w strukturze jakich jednostek występują

Posterunek Policji jest to najmniejsze jednostka organizacyjna Policji.

Komendant Powiatowy (miejski) Policji może tworzyć posterunki Policji na zasadach określonych przez KGP.

Do zakresu działania posterunku Policji należy:

1) Realizowanie zadań służby prewencyjnej,

2) Ujawnienie przestępstw i wykroczeń oraz wykrywanie ich sprawców,

3) Realizowanie zadań administracyjno- porządkowych,

4) Współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

21. Jakie uprawnienia mają organy gminy w stosunku do organów Policji

- Rada Gminy (Wójt) mogą żądać informacji o stanie bezpieczeństwa

- Rada Gminy może stanowić gminne przepisy porządkowe

- Gmina może współfinansować działalność policji

- mogą wydawać akty administracyjne

- mogą realizować działalność prewencyjną

- mogą wskazywać Policji istotne zadania dotyczące gminy

- mogą wydawać polecenia przywrócenia porządku

22. Jakie uprawnienia mają organy powiatu w stosunku organów Policji

- mogą stanowić powiatowe przepisy porządkowe

- mogą żądać informacji o stanie bezpieczeństwa w powiecie

- mogą powoływać ustawową i obligatoryjna komisję do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego

- mogą współdziałać i prowadzić działalność prewencyjną

- mogą uczestniczyć we współfinansowaniu policji

- mogą żądać przywrócenia porządku

- mogą zakazać imprez na terenie powiatu

23. Komu komendanci Policji składają roczne sprawozdania ze swojej działalności

Komendanci Policji, składają roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego właściwym wojewodom, starostom, wójtom (burmistrzom lub prezydentom miast), a także radom powiatu i radom gmin.

24. Jako orany jednostek samorządu terytorialnego mogą żądać od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem pranym

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta może żądać od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

25. Na czyj wniosek może ulec zwiększeniu liczba etatów Policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji

Na wniosek rady powiatu lub rady gminy liczba etatów Policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie powiatu lub gminy może ulec zwiększeniu ponad liczbę ustaloną, jeżeli organy te zapewnią pokrywanie kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co najmniej 5 lat, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem powiatu lub gminy a właściwym komendantem wojewódzkim Policji i zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Policji.

26. Kto wchodzi w skład powiatowej komisji ds. bezpieczeństwa i porządku

Komisja istnieje od 2002 roku. W jej skład wchodzi:

1) starosta jako przewodniczący,

2) 2 radnych delegowanych przez rade powiatu,

3) 3 osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem pracy komisji oraz cieszących się wśród lokalnej ludności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym,

4) 2 przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, a w przypadku Warszawy delegowanych przez Komendanta Stołecznego Policji.

5) Prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego.

27. Jaki dzień ustanowiony został Świętem Policji i dlaczego taki dzień

Święto Policji – polskie święto państwowe obchodzone 24 lipca przez Policję, upamiętnia powstanie Policji Państwowej- 1919 r.