1. Pojęcie policji w administracji publicznej Policja w adm. publ.- 1 z podstawowych funkcji administracji publ., która służy do ochrony przed zagrożeniami i zapewnienia bezpieczeństwa , porządku i spokoju publicznego oraz ochrony życia, zdrowia i mienia. 2. Relatywizm historyczny pojęcia policja Ewolucja, jakiej ulegało pojęcie policji w ciągu wieków, była wynikiem zmiany poglądów na zadania i cele państwa oraz walki o prawa jednostki w państwie. Działalność państwa mieszcząca się w pojęciu „policja” jest o wiele starsza, aniżeli pojęcie policji jako działalność administracji wewnętrznej, mającej na celu ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego. 3. Policje administracyjne – rozwiń to pojęcie i wskaż przykłady Obejmują wszelkie działania administracji polegające na ochronie bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego, w szczególności w zakresie ochrony życia, zdrowia i mienia podmiotów prywatnych. Policja administracyjna może być uznane za aspekt (sens) przedmiotowy, czyli opisowa charakterystyka pewnej sfery interwencyjnej działalności administracji, Zakres zadań publicznych ukierunkowanych na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego. W sensie podmiotowym policja administracyjna to ogół wyspecjalizowanych służb lub organów, których celem jest realizacja określonych funkcji policyjnych w sensie administracyjnoprawnym. Na ogół tzw. policję administracyjną realizują służby, inspekcje i straże. Można wydzielić całą grupę organów administracji publicznej, które pełnią wyznaczone funkcje policyjne z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w wymiarze ogólnym i jednostkowym. Ta kategoria organizacyjna organów administracyjnych obejmuje inspekcje, służby i straże nie będące korpusami umundurowanymi i uzbrojonymi. Jako przykłady tego typu organów można wskazać: 1) Państwową Inspekcję Farmaceutyczną 2) Państwową Inspekcję Sanitarną 3) Inspekcję Weterynaryjną 4) organy państwowej służby geologicznej 5) Służba Geodezyjna i Kartograficzna Można wyróżnić grupę wyspecjalizowanych służb państwowych, które jako umundurowane i uzbrojone formacje realizują określone zadania administracji publicznej. Do tej grupy służb należą przede wszystkim: 1) Policja 2) Straż Graniczna 3) Państwowa Straż Łowiecka 4) Państwowa Straż Rybacka 5) Straż Parku Narodowego 6) Inspekcja Transportu Drogowego druga wersja Policja administracyjna- system organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji społ., a także podmiotów prywatnych, które w zakresie własnych kompetencji podejmują działania związane z ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. - sensu...