Osiąganie znaczących rezultatów w pracy i działalności człowieka zależy w głównej mierze od motywacji działania. W teorii kierowania zespołami ludzkimi formułuje się nawet tezę, że przydatność zawodowa pracownika, mierzona tym co wnosi on w rozwój firmy, jest funkcją jego kwalifikacji i motywacji1. V.H. Groom, Wokand Motivation, cyt. Za: Penc, 1998, str. 136 Motywacja jest rożnie rozumiana, rozbudzana i utrwalana, wiele jest bowiem czynników, które wpływają na ludzi i aktywnie oraz świadomie kształtują środowiska ich życia i pracy. Jak słusznie zauważa Abraham Maslow: „nie znaleziono jak dotąd dobrej behawioralnej definicji motywacji”2. 2)A Maslow, W stronę psychologii istnienia, cyt. Za: Penc, 1998, s. 136 Podejmowane są jednak przez cały czas próby określenia pojęcia motywacji, i tak: „Funkcja motywowania polega na wywoływaniu u podwładnych właściwego stosunku do powierzonych im zadań” (Krzakiewicz, 1996, s. 36) „motywacja to stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania” (Koźmiński,Piotrowski,1997, s. 401) Behawioralne rozumienie funkcji motywacyjnej jest węższe od jej interpretacji z punktu widzenia procesu zarządzania. W pierwszym przypadku motywacja sprowadza się do kształtowania pozytywnych postaw i reakcji podwładnych względem formalnych celów organizacji. W drugim chodzi o stworzenie systemu motywacyjnego, który byłby ściśle związany z funkcją decyzyjną oraz z działaniami kontrolnymi. a więc… Motywowanie - jako element zarządzania, polega na takim wykorzystywaniu mechanizmów motywacji, by zapewniały zaangażowanie pracowników na rzecz sukcesu organizacji, zachęcały do podnoszenia kwalifikacji i dawały satysfakcję z pracy. Polega na wpływaniu na postawy i zachowania człowieka za pośrednictwem określonych bodźców. Motywacja jako zestaw przyczyn, które sprawiają, że ludzie zachowują się w określony sposób, jest procesem regulacji psychicznej nadającym energię i ukierunkowującym zachowanie. Motywacja jest stanem wewnętrznym jednostki, a więc istotne dla jej rozpoznania są zachowania jakie obserwujemy i rejestrujemy, a także procesy psychiczne, to znaczy wewnętrzne subiektywne doświadczenia, marzenia, myśli, przekonania i uczucia. Są to główne zagadnienia psychologii. Wszystkie przytoczone powyżej, a także inne definicje opierają się na podobnych założeniach i sprowadzają się do stwierdzenia, że istota motywowania pracowników w organizacji polega na zespole oddziaływań zmierzających do efektywnego skłaniania pracowników do podejmowania i realizacji oczekiwanych celów, funkcji i zadań, a ponadto do przyjmowania preferowanych przez...