Społeczeństwo obywatelskie to samo organizująca się zbiorowość, wykształtowana dzięki działalności różnych instytucji życia publicznego. Jego cechą charakterystyczną jest niezależność od władzy państwowej, społeczeństwo także może istnieć jedynie w państwie demokratycznym i jest ono warunkiem istnienia sprawnie działającej administracji. Społeczeństwo obywatelskie odgrywa w Polsce ważną rolę, mianowicie sprawuje najwyższą władzę. Przyczynia się do rozwoju społecznego ponieważ obywatele powołują władzę państwowe, administracyjne, samorządowe, które później działają w ramach określonego prawa i prawa które uwzględnia interes obywatela. Wpływa realnie na życie publiczne, obywatele mają prawo do nieposłuszeństwa obywatelskiego, czyli świadomie działać pokojowo w imię ważnych wartości, które zakładają złamanie prawa. Społeczeństwo obywatelskie jest pewnym typem środowiska moralnego., umożliwiającego wszechstronny rozwój człowieka jako istoty społecznej zdolnej do rozwiązywania i podtrzymywania nawet wbrew przeciwnościom solidarnej więzi i zdolnej do realizacji zespołu idei...