Społeczeństwo obywatelskie to samo organizująca się zbiorowość, wykształtowana dzięki działalności różnych instytucji życia publicznego. Jego cechą charakterystyczną jest niezależność od władzy państwowej, społeczeństwo także może istnieć jedynie w państwie demokratycznym i jest ono warunkiem istnienia sprawnie działającej administracji.

Społeczeństwo obywatelskie odgrywa w Polsce ważną rolę, mianowicie sprawuje najwyższą władzę. Przyczynia się do rozwoju społecznego ponieważ obywatele powołują władzę państwowe, administracyjne, samorządowe, które później działają w ramach określonego prawa i prawa które uwzględnia interes obywatela. Wpływa realnie na życie publiczne, obywatele mają prawo do nieposłuszeństwa obywatelskiego, czyli świadomie działać pokojowo w imię ważnych wartości, które zakładają złamanie prawa.

Społeczeństwo obywatelskie jest pewnym typem środowiska moralnego., umożliwiającego wszechstronny rozwój człowieka jako istoty społecznej zdolnej do rozwiązywania i podtrzymywania nawet wbrew przeciwnościom solidarnej więzi i zdolnej do realizacji zespołu idei demokratycznych opartych na: godności, rozumie, wolności i odpowiedzialności. By umożliwić obywatelom aktywne uczestnictwo w życiu publicznym oraz rozwój - mogą oni uczestniczyć w debatach publicznych, pogłębiać swoją wiedzę poprzez edukację w szkołach. Ubogim udzielana jest pomoc prawna. Państwo tworzy możliwość samodzielnego działania obywatela na zasadzie samopomocy, wzajemności i solidarności.

Moim zdaniem społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo które przyczynia się do rozwoju, ponieważ to w tych organizacjach obywatele mogą nabywać doświadczeń, samo organizacji i wolności.