„W okresie kryzysu żaden polski bank nie upadł ani nawet nie korzystał z pomocy państwa. Wyniki finansowe sektora bankowego były rekordowo dobre. Znajduje to również odzwierciedlenie w opiniach klientów, którzy ufają bankom coraz bardziej i mają coraz wyższy poziom satysfakcji z oferowanych im usług” - podkreślił prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Według badani, polski sektor bankowy cieszy się lepszą opinią niż inne firmy finansowe, w tym ubezpieczeniowe, SKOK-i czy parabanki. Zdaniem 43 proc. badanych, o bankach mówią pozytywnie ich znajomi oraz rodzina. Według 61 proc. respondentów, dobre opinie o bankach są w mediach. Z badania wynika, że 73 proc. ankietowanych ma dobre i bardzo dobre zdanie o bankach, a także całym sektorze. Autorzy sondażu podkreślili, że klienci ufają bardziej swojemu bankowi, z którego usług korzystają, niż Narodowemu Bankowi Polskiemu. Badanie przeprowadzono na przełomie lutego i marca br. Wzięło w nim udział 1000 osób. Źródło TNS Polska i Związek Banków Polskich. Analizę sytuacji finansowej polskiego sektora bankowego rozpocząć należy od porównania wielkości aktywów oraz wysokości kapitałów własnych, jakimi dysponują polskie banki. Suma aktywów świadczy o wielkości banku oraz o jego potencjale do generowania przychodów. Największymi aktywami dysponują Pekao, którego aktywa wzrosły znacznie po fuzji z Bankiem BPH, a także PKO BP. Aktywa tych banków na koniec 1 kwartału 2013 roku wynosiły po około 170 i 138 mld zł . W czołówce pod względem aktywów plasują się również BRE Bank i ING Bank Śląski, których aktywa są dwukrotnie niższe niż Pekao i PKO BP i wynosiły w tym okresie odpowiednio około 84 i 60 mld zł. Identycznie wygląda zestawienie największych banków pod względem posiadanych kapitałów własnych. Wysokość aktywów i kapitału własnego nie dają pełnego obrazu sytuacji finansowej polskiego systemu bankowego. Stopień bezpieczeństwa sektora bankowego możemy określić analizując współczynnik wypłacalności. Biorąc pod uwagę ten współczynnik polskie banki również prezentują się bardzo korzystnie. Jest on wyrażany w procentach i określa możliwość pokrycia kapitałami własnymi ewentualnych strat z tytułu udzielonych kredytów i niekorzystnej sytuacji na rynku. Innymi słowy, współczynnik obrazuje wielkość bufora bezpieczeństwa dla klientów banku na wypadek poniesienia przez bank nieoczekiwanych strat. Analizując wielkość aktywów posiadanych przez polskie banki oraz wielkość udzielonych przez nie kredytów, a także wielkości pozyskanych depozytów, większość banków prowadzących swoją działalność w Polsce może się...