Kształcenie ustawiczne w zakresie EDB

Przez kształcenie ustawiczne rozumie się: kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny, lub rozwój indywidualny i rozwój cech społecznych we wszystkich formach- w systemie formalnym i nieformalnym, tj. w szkołach, placówkach kształcenia zawodowego, uczelniach i placówkach kształcenia dorosłych oraz w ramach kształcenia incydentalnego, a więc w domu, w pracy i społeczności. Należy je rozumieć jako zasadę lub ideę przewodnią dla wszelkich procesów kształcenia się ludzi, od wczesnego dzieciństwa aż do zaniku wszelkiej aktywności intelektualnej i praktycznej, dalsze kształcenie, po upływie nauki obowiązkowej, głównie w formach pozaszkolnych, całożyciową orientację na sterowanie własnym losem.

Celem strategicznym rozwoju kształcenia ustawicznego (uczenia się w ciągu całego życia) jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju osobowości, stymulowanie innowacyjności i kreatywności człowieka.

W celu zdobycia wiedzy i umiejętności w sferze obronności państwa kierownicza kadra administracji publicznej uczestniczy w Wyższych Kursach Obronnych (WKO), organizowanych od 1995 roku w Akademii Obrony Narodowej. Zasadnicze cele kształcenia obronnego na Wyższych Kursach Obronnych obejmują przygotowanie osób, którym powierzono wykonywanie zadań obronnych, kształtowanie umiejętności współdziałania w wykonywaniu tych zadań, przygotowanie elementów systemu obronnego państwa do działania podczas podwyższania gotowości obronnej i w czasie wojny oraz kształtowanie świadomości obronnej osób podlegających kształceniu.

Wymienione zadania dydaktyczne osiągane są głównie poprzez realizację zajęć programowych w formie: wykładów, informacji, konwersatoriów, zajęć eksperckich i gier decyzyjnych, oraz samodzielnego studiowania opracowań, dotyczących poszczególnych problemów objętych programem kształcenia. Szkolenie realizowane jest zgodnie z programem Wyższych Kursów Obronnych zatwierdzonym przez ministra obrony narodowej.

W kształceniu uczestniczą posłowie RP, senatorowie RP, a także kadra administracji samorządowej szczebli wojewódzkiego i powiatowego. Ponadto w kursach uczestniczą dyrektorzy (zastępcy) komórek organizacyjnych ministerstw i urzędów centralnych, jak też wydziałów urzędów wojewódzkich, komendanci (zastępcy): komend woj. Policji, komend woj. Państwowej Straży Pożarnej, oddziałów Straży Gaśniczej. W kształceniu mogą także brać udział prezydenci miast na prawach powiatu oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązek prowadzenia spraw obronnych, a także osoby zgłoszone do ministra obrony narodowej przez organizacje pozarządowe, zawiązki zawodowe i redakcje mass mediów