Kształcenie ustawiczne w zakresie EDB Przez kształcenie ustawiczne rozumie się: kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny, lub rozwój indywidualny i rozwój cech społecznych we wszystkich formach- w systemie formalnym i nieformalnym, tj. w szkołach, placówkach kształcenia zawodowego, uczelniach i placówkach kształcenia dorosłych oraz w ramach kształcenia incydentalnego, a więc w domu, w pracy i społeczności. Należy je rozumieć jako zasadę lub ideę przewodnią dla wszelkich procesów kształcenia się ludzi, od wczesnego dzieciństwa aż do zaniku wszelkiej aktywności intelektualnej i praktycznej, dalsze kształcenie, po upływie nauki obowiązkowej, głównie w formach pozaszkolnych, całożyciową orientację na sterowanie własnym losem. Celem strategicznym rozwoju kształcenia ustawicznego (uczenia się w ciągu całego życia) jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju osobowości, stymulowanie innowacyjności i kreatywności człowieka. W celu zdobycia wiedzy i umiejętności w sferze obronności państwa kierownicza kadra administracji publicznej uczestniczy w Wyższych Kursach Obronnych (WKO), organizowanych od 1995 roku w Akademii Obrony Narodowej. Zasadnicze cele kształcenia obronnego na Wyższych Kursach Obronnych obejmują przygotowanie osób, którym powierzono wykonywanie zadań obronnych, kształtowanie umiejętności współdziałania w wykonywaniu tych zadań, przygotowanie elementów systemu obronnego państwa do działania podczas podwyższania gotowości obronnej i w czasie wojny oraz kształtowanie świadomości obronnej osób podlegających kształceniu. Wymienione zadania dydaktyczne osiągane są głównie poprzez realizację zajęć programowych w formie: wykładów, informacji,...