POLICJA służby: -kryminalnej (w tym śledczej i do spraw z walką z przestępczością gospodarczą) -prewencyjnej (w tym oddziałów prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych) -wspomagającej (administracja, logistyka, szkoły Wyższej Szkoły Policji, ośrodków szkolenia i szkół policyjnych) Zadania Policji: -ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami godzącymi w te dobra; -ochrona bezpieczeństwa i porządku, zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach; -wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń -działania profilaktyczne (prewencyjne) w celu ograniczenia popełniania przestępstw i wykroczeń a także wszelkim zachowaniom kryminogennym, współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami; -kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych obowiązujących w miejscach publicznych, a także związanych z działalnością publiczną; -zarządzanie informacją kryminalną, prowadzenie baz danych Systemu Informacyjnego Schengen, DNA; -współpraca z policjami innych państw, realizacja zadań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych i odrębnych przepisów; -nadzór nad strażami gminnymi/miejskimi oraz nad innymi specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami Uprawnienia Policj: W ramach wykonywania swoich ustawowych obowiązków Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. STANY NADZWYCZAJNE -stan klęski żywiołowej -stan wojenny -stan wyjatkowy zasady: 1) Zasada wyjątkowości 2) Zasada legalności 3) Zasada proporcjonalności 4) Zasada celowości 5) Zasada ochrony podstaw systemu prawnego 6) Zasada ochrony organów przedstawicielskich BOR Osoby ochraniane przez BOR -Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej -Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej -Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej -Prezes Rady Ministrów -Wiceprezes Rady Ministrów -Minister właściwy do spraw wewnętrznych -Minister właściwy do spraw zagranicznych -Byli Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej -Przedstawiciele delegacji państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -Inne osoby ważne ze względu na dobro państwa, na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych SŁUŻBY SPECJALNE ABW Do zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego należy: * zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność państwa; * zapobieganie i wykrywanie przestępstw (oraz...