POLICJA

służby:

-kryminalnej (w tym śledczej i do spraw z walką z przestępczością gospodarczą)

-prewencyjnej (w tym oddziałów prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych)

-wspomagającej (administracja, logistyka, szkoły Wyższej Szkoły Policji, ośrodków szkolenia i szkół policyjnych)

Zadania Policji:

-ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami godzącymi w te dobra;

-ochrona bezpieczeństwa i porządku, zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach;

-wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń

-działania profilaktyczne (prewencyjne) w celu ograniczenia popełniania przestępstw i wykroczeń a także wszelkim zachowaniom kryminogennym, współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami;

-kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych obowiązujących w miejscach publicznych, a także związanych z działalnością publiczną;

-zarządzanie informacją kryminalną, prowadzenie baz danych Systemu Informacyjnego Schengen, DNA;

-współpraca z policjami innych państw, realizacja zadań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych i odrębnych przepisów;

-nadzór nad strażami gminnymi/miejskimi oraz nad innymi specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami

Uprawnienia Policj:

W ramach wykonywania swoich ustawowych obowiązków Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe.

STANY NADZWYCZAJNE

-stan klęski żywiołowej

-stan wojenny

-stan wyjatkowy

zasady:

1) Zasada wyjątkowości

2) Zasada legalności

3) Zasada proporcjonalności

4) Zasada celowości

5) Zasada ochrony podstaw systemu prawnego

6) Zasada ochrony organów przedstawicielskich

BOR

Osoby ochraniane przez BOR

-Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

-Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

-Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

-Prezes Rady Ministrów

-Wiceprezes Rady Ministrów

-Minister właściwy do spraw wewnętrznych

-Minister właściwy do spraw zagranicznych

-Byli Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej

-Przedstawiciele delegacji państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

-Inne osoby ważne ze względu na dobro państwa, na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych

SŁUŻBY SPECJALNE

ABW

Do zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego należy:

* zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność państwa;

* zapobieganie i wykrywanie przestępstw (oraz ściganie ich sprawców):

* szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa,

* godzących w podstawy ekonomiczne państwa,

* korupcji osób pełniących funkcje publiczne,

AW

do zadań Agencji Wywiadu nalezy:

* uzyskiwanie, analizowanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej potencjału ekonomicznego i obronnego,

* rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* ochrona zagranicznych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej i ich pracowników przed działaniami obcych służb specjalnych i innymi działaniami mogącymi przynieść szkodę interesom Rzeczypospolitej Polskiej,

* zapewnienie ochrony kryptograficznej łączności z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz poczty kurierskiej,

* rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej

CBA

Do zadań Centralnego Biura Antykorupcyjnego należy:

* zapobieganie i wykrywanie przestępstw (oraz ściganie ich sprawców) przeciwko:

* działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

* wymiarowi sprawiedliwości, wyborom i referendum, porządkowi publicznemu, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,

* finansowaniu partii politycznych,

* obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji, jeżeli pozostają w związku z korupcją lub działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa.

Służba Wywiadu Wojskowego Zadania

* uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla:

* bezpieczeństwa potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej,

* bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych,

* warunków realizacji, przez Siły Zbrojne, zadań poza granicami państwa;

* rozpoznawanie i przeciwdziałanie:

* militarnym zagrożeniom zewnętrznym godzącym w obronność Rzeczypospolitej Polskiej,

* zagrożeniom międzynarodowym terroryzmem;

Służba kontrwywiadu Wojskowego Zadania

* rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie popełnianych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w tym również żołnierzy SKW i SWW oraz pracowników SZ RP i innych jednostek organizacyjnych MON, przestępstw:

* przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych,

* przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej ,

* przeciwko bezpieczeństwu lub zdolności bojowej SZ RP,

* przeciwko ujawnianiu informacji niejawnych