STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI RYS HISTORYCZNY. USTRÓJ POLITYCZNY 1620 – pierwsze historyczne źródło demokracji amerykańskiej – umowa osadników angielskich na statku Mayflower- powołano obywatelskie ciało polityczne dla ustanowienia sprawiedliwości i równego prawa 1756 – 1763 – angielsko – francuska wojna siedmioletnia – ciężar poniesionych kosztów spada na kolonie – wysokie podatki. 1765 – wprowadzenie tzw. Ustawy stemplowej – opłata za każdą wykonaną czynność urzędową i sądową. – rezygnacja z ustawy po groźbie społecznego buntu 1773 – „bostońskie picie herbaty” – wyrzucenie z pokładu statku całego ładunku herbaty przez kolonistów – manifestacja niezadowolenia z polityki angielskiej 1774 – W Filadelfii zbiera się Pierwszy Kongres Kontynentalny jako przedstawicielstwo kolonii – utworzenie rok później własnej armii 4 lipiec 1776 –Deklaracji Niepodległości ( The Declaration of Independence) – 3 części prawnoustrojowe. 1 Poruszone zagadnienie praw człowieka, prawo do życia, wolności i poszukiwania szczęścia. 2 Wymienione krzywdy wobec kolonii. 3 – ogłaszała, że kolonie stają się wolne od obowiązku posłuszeństwa Koronie i niepodległe. 29 czerwiec 1776 – Deklaracja Praw Wirginii – wzór dla innych deklaracji. Postulaty: - trójpodział władzy - nakładanie podatków tylko za zgoda przedstawicieli społeczeństwa - zagwarantowanie wolności prasy jako bastionu swobód obywatelskich - poręczenie wolności religijnej 1. prawo oskarżonego do odmowy zeznań 2. prawo oskarżonego do przestawienia dowodów na swoją korzyść 3. prawo do odpowiadania przed sądem złożonym z 12-osobowej ławy przysięgłych – jednomyślny wyrok 4. zakaz ustanawiania zbyt wysokich kaucji 5. zakaz wymierzania okrutnych i bezużytecznych kar 6. stosowanie rewizji lub aresztowania tylko w przypadkach oczywistego przestępstwa 7. pozbawienie wolności tylko na podstawie wyroku sądu 1783 – wygrana wojna z Anglią – pokój paryski – prace nad konstytucją 17 wrzesień 1787 – uchwalenie Konstytucji federalnej. Zgodnie z zasadą...