1.Definicje handlu ludźmi i dzieci 1.1 Handel ludźmi Człowiek przez wieki był żywym towarem, nikogo to nigdy nie gorszyło a nawet nie dziwiło. Zjawisko traktowane jako naturalnym procesem zachodzącym w różnych cywilizacjach. Przetrwało to od starożytności do czasów współczesnych. W czasach antycznych występował pod postacią niewolnictwa. Pomimo kryminalizacji i penalizacji (tzn. uznania za przestępstwo i wprowadzenia kar za jego uprawianie) z końcem XIX wieku przez organizacje międzynarodowe, funkcjonuje nadal. Sytuacja pogorszyła się po 1989 roku, tzn. po upadku żelaznej kurtyny i otwarciu granic między byłymi państwami bloku ZSRR a Europą Zachodnią. Wydarzenie to wpłynęło bowiem na zintensyfikowanie przepływu ludności, wzmożenie działań międzynarodowych zorganizowanych grup przestępczych i, w rezultacie, na zwiększenie rozmiarów handlu ludźmi . Jest to jedno z najpoważniejszych wyzwań XXI, które godzi w naruszenie praw człowieka i jego godności. Wielkość czerpania zysku z handlu ludźmi jest trzecim co nielegalnym i dochodowym współczesnym biznesem zaraz po handlu narkotykami i handlu bronią. Zgodnie z art. 115 § 22 ustawy z 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks Karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks Karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego handlem ludźmi jest: - werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: 1)przemocy lub groźby bezprawne 2) uprowadzenia 3)podstępu 4) wprowadzenie w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania 5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności 6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inna osobą - w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w punktach 1-6 . Pomimo, iż zjawisko handlu ludźmi jest coraz bardziej nagłaśnianie w Polsce i dostrzegane przez społeczeństwo oraz opinię publiczną, a instytucje odpowiedzialne za zapobieganie temu procederowi, podejmują różne działania, to nadal pozostaje wiele do zrobienia na tym polu. 1.2 Handel...