Tematem mojej pracy jest „ Po co nam w Polsce giełda papierów wartościowych ?”.

W swojej pracy przedstawiam analizę swoich wniosków m.in. o tym jaką funkcję pełni Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce.

Bardzo często w ostatnich latach w mediach pojawia się temat giełdy papierów wartościowych. Związane jest to ze światowym kryzysem i jego skutkami dla społeczeństwa.

Giełda jest jedną z najważniejszych instytucji we spółczesnej gospodarce. Zapewnia ona publiczny obrót papierami wartościowymi – akcjami, obligacjami, prawami poboru oraz niebędącymi papierami wartościowymi – opcje kontrakty terminowe. Cena zależy tutaj bezpośrednio od popytu i podaży. Giełda jest szczególną instytucją finansową która podlega bardzo rygorystycznym regulacjom. Wspólnie z innymi instytucjami finansowymi tworzy rynek kapitałowy który można określić jako „sercem gospodarki”. Giełda umożliwia przepływ kapitału od inwestorów posiadających wolne środki finansowe do tych którzy w danym momencie ich potrzebują.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została założona przez Skarb Państwa i rozpoczęła swoją działalność 16 kwietnia 1991 r. po 50 letniej przerwie. Aktem prawnym który reguluje działanie giełdy i całego rynku papierów wartościowych w Polsce jest ustawa: Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Również bardzo ważnymi aktami normującymi funkcjonowanie giełdy są Regulamin i Statut Giełdy oraz Szczegółowe Zasady obrotu. Giełda pełni następujące funkcję w gospodarce:

1. alokacyjna – umożliwia przepływ kapitału w kierunku ich najefektywniejszego wykorzystywania.

2. wartościująca – umożliwia dokonanie rynkowej wyceny przewidywanych decyzji ekonomicznych przez podmioty gospodarcze.

3. kontrolna – tworzy pośredni mechanizm kontroli przez akcjonariuszy efektów działań spółki i pracy zatrudnionych managerów.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych mogą być notowane papiery wartościowe które zostały dopuszczone do obrotu na rynku publicznym. Proces dopuszczenia do obrotu publicznego jest dość kosztowny dlatego też nie każda spółka decyduje się na to. Podstawowym zadaniem giełdy jest umożliwienie przepływu kapitału od tych którzy szukają jak najlepszej lokaty do tych którzy potrafią z tego kapitału jak najlepiej skorzystać. W Polsce system giełdowy można scharakteryzować jako rynek kierowany zleceniami czyli rynek na którym kursy ustalane są na podstawie zleceń składanych inwestorów. Transakcje na giełdzie zawierane są tylko i wyłącznie przez licencjonowanych maklerów. Giełda ma za zadanie koncentrować obrót papierami wartościowymi zapewniając ich płynność oraz bezpieczeństwo transakcji i rozliczeń. Giełda jest traktowana jako instytucja publiczno prawna tzn. że tam gdzie podmiot posiada zezwolenie na działalność maklerską może stać się udziałowcem giełdy i ma prawo przeprowadzić na niej transakcję. Giełda Papierów Wartościowych w Polsce nie może mieć celu zarobkowego. Akcję giełdy według polskich przepisów mogą nabywać wyłącznie:

1. skarb państwa

2. przedsiębiorstwa maklerskie

3. banki

4. firmy ubezpieczeniowe

5. fundusze inwestycyjne

6. emitenci papierów wartościowych.