Tematem mojej pracy jest „ Po co nam w Polsce giełda papierów wartościowych ?”. W swojej pracy przedstawiam analizę swoich wniosków m.in. o tym jaką funkcję pełni Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce. Bardzo często w ostatnich latach w mediach pojawia się temat giełdy papierów wartościowych. Związane jest to ze światowym kryzysem i jego skutkami dla społeczeństwa. Giełda jest jedną z najważniejszych instytucji we spółczesnej gospodarce. Zapewnia ona publiczny obrót papierami wartościowymi – akcjami, obligacjami, prawami poboru oraz niebędącymi papierami wartościowymi – opcje kontrakty terminowe. Cena zależy tutaj bezpośrednio od popytu i podaży. Giełda jest szczególną instytucją finansową która podlega bardzo rygorystycznym regulacjom. Wspólnie z innymi instytucjami finansowymi tworzy rynek kapitałowy który można określić jako „sercem gospodarki”. Giełda umożliwia przepływ kapitału od inwestorów posiadających wolne środki finansowe do tych którzy w danym momencie ich potrzebują. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została założona przez Skarb Państwa i rozpoczęła swoją działalność 16 kwietnia 1991 r. po 50 letniej przerwie. Aktem prawnym który reguluje działanie giełdy i całego rynku papierów wartościowych w Polsce jest ustawa: Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Również bardzo ważnymi aktami normującymi funkcjonowanie giełdy są Regulamin i Statut Giełdy oraz Szczegółowe Zasady obrotu. Giełda pełni następujące funkcję w gospodarce: 1. alokacyjna – umożliwia przepływ kapitału w kierunku ich najefektywniejszego wykorzystywania. 2. wartościująca – umożliwia dokonanie rynkowej wyceny przewidywanych decyzji ekonomicznych przez podmioty gospodarcze. 3. kontrolna – tworzy pośredni mechanizm kontroli przez akcjonariuszy efektów działań spółki i pracy zatrudnionych managerów. Na Giełdzie Papierów Wartościowych mogą być notowane papiery wartościowe które zostały dopuszczone do obrotu na rynku publicznym. Proces dopuszczenia do obrotu publicznego jest dość kosztowny...