Historia Polskie Koleje Państwowe powstają oficjalnie dnia 24 września 1926 z dniem wydania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o utworzeniu „Przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe”. Logiczne jest , że w tym przypadku będzie potrzebna służba, która zadba o bezpieczeństwo w tym rejonie. Jednakże należy cofnąć sie do dnia 18 listopada 1918 roku gdzie na wniosek Warszawskiej Dyrekcji Kolejowej Ministerstwo Kolei Żelaznych powołało do życia jej protoplastkę - Straż Kolejową. Rok później zostaje zatwierdzona „Instrukcja Tymczasowa dla Straży Kolejowej”. Był to pierwszy dokument, na podstawie którego rozpoczęto tworzenie nowej specjalistycznej formacji, której zadaniem było: 1. zabezpieczenie wszelkiego majątku Ministerstwa Komunikacji w obrębie wywłaszczenia kolejowego 2. zabezpieczenie w obrębie kolei żelaznych obowiązujących praw i przepisów oraz zarządzeń Ministerstwa Komunikacji 3. ochrona mienia 4. utrzymanie bezpieczeństwa publicznego, ładu i porządku wszystkich kolei, ochrona podróżnych i mienia. Formacja zorganizowana została na wzór wojskowy. Siedzibą dowództwa Straży Kolejowej było miasto Warszawa. Z dniem 28 kwietnia 1919 Straż Kolejową podporządkował sobie na czas wojny w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych, Minister Spraw Wojskowych. Od tej chwili straż stała się częścią Wojska Polskiego. Po niespełna roku 1 lutego 1920 rozwiązano tę formację, a całość spraw przekazano Policji Państwowej. Sytuacja taka trwała 14 lat, a w tym samym czasie na terenie kolejowym nastąpił znaczny wzrost przestępczości. Aby temu zaradzić mocą ustawy z 15 kwietnia 1934 o ochronie porządku na kolejach użytku publicznego, przystąpiono do organizacji Straży Ochrony Kolei. Następnie nazwa miała być zmieniona na mocy rozporządzenia na Straż Kolei jednakże na skutek II wojny tak sie nie dzieje, przychodzi to z rokiem 1955r. Kolejne zmiany przynosi rok 1960, na podstawie Ustawy o kolejach powołano do życia Służbę Ochrony Kolei. W 1982 powołano oddziały operacyjne SOK. Oddziały te funkcjonowały do 1992. Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku, o transporcie kolejowym formacji przywrócono nazwę Straż Ochrony Kolei, zmieniono umundurowanie, wzorując je na wojskowym, wyodrębniono organizacyjnie Komendę Straży Ochrony Kolei i w jej ramach Oddziały Okręgowe i Rejonowe. W październiku 2001 roku Straż Ochrony Kolei na podstawie ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP włączono w struktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zachowując jednak samodzielność organizacyjną służby....