W każdym niezjonizowanym atomie liczb

elektronów poruszających sie w okół jadra

jest taka sama jak liczb protonów w jadrze

beta - wiazka szerokich elektr obdarzona

ujemnym ładunkiem mniej przenikliwe

łatwe do zatrzymania aluminium

rozpad- neutron w pewnych warunkach

moze zmienic sie w proton i elektron

kiedy to nastapi elektron opuszcza jadro

a proton zostaje w jadrze powstajacy

podczas takich reakcji strumien

elektronow nazywany promien beta

alfa- niesie dodatni ładunek spolaryzowane

jadra helu łatwe do zatrzymania skora

rozpad- w rozpadzie alfa jadro dzieli

sie na dwie czesci produktami rozpadu

sa inne jadra oraz czastka alfa

gama- b.mala długosc fali składa sie z

fotonów b wyso energiia najbardziej

przenikliwe promieniowanie beton

przemiany jadrowe- przekształcanie

jader nietrwałych izotopów w jadra pierw

zazada zachowania ładunku i l nukle

w przemianach jadrowych laczna liczb

nukleonów jest taka sama przed reakcj

i po reakcji

reakcja łańcuchowa- jesli neutron uderzy

w jadra ciezkiego pierwiastka np uranu

moze spowodo reakcje rozszczepienia

wydziela sie energia i wysylane sa neutrony

rozbijajace kolejne jadra uranu

energia spoczynkowa- to energia odpo calej

masie spoczywajacego ciala

energia wiazania jadra E to energia potrzebna

do rozbicia jadra na poszczególne składniki

jej wartosc zalezy od deficytu masy E=mc2

roznica miedzy masa składn a masa jadra

deficyt masy

jadra izotopow ulegaja rozpadowi mozna

okresluc zawsze T w ciagu rozpadnie sie

polowa jader polowczny rozpd

izotopy-atomy tego samego pierwiastka

rozniace sie liczba masowa A

Nuklid-atom o okreslonej liczbie protonow

i neutronów w jadrze atomowym

promieniotworczosc-przemiana

okreslanego jadra atomowego pierwiastka

chemicznego w inne towarzyszy emisja

promieniowania

okres połtrwania - czas po ktorym połowa

liczby atomow izotopu promieniotworczego

ulega przemianie

nuklid trway- okres poltrwania jest dluzszy niz 10

9 potegi lat

rozpad promieniotworczy- przemiana jader atomowy

wyniku powstaja pierwiastki chemiczne o mniejszej

masie atomowej i emisja promieniowania

promieniowanie- strumien fal lub czastek emitowanych

przez dany obiekt 3 rodzaje promieniowan

pierwiastek chemiczny- zbior atomów o takiej samej

liczbie atomowej Z

prawo okresowosci- wlasciwosci pierwiastków chemiczny

powtarzaja sie okresowo wraz ze zwiekszaniem sie

ich liczb atomowych dimitr mendelejew tworca ukladu okre