Ćwiczenie 1

Objaśnienie:

1. Obliczyć gęstość rozmieszczenia badanego zjawiska na 1 km2 (analiza jednej zmiennej) dla wszystkich województw (NTS 2) w Polsce według danych z „Rocznika województw 2009 – dane na 2008 r.” zamieszczonego w folderze ćwiczenia.

2. Wykonać prezentacje graficzną wyników badań według województw (NTS 2) na podstawie wyodrębnienia trzech klas gęstości analizowanego zjawiska:

Pierwsza klasa: przedział powyżej średniej arytmetycznej, > xśr + s

Druga klasa: przedział wartości średnich,  xśr + s do > xśr – s

Trzecia klasa: przedział wartości poniżej średniej  xśr – s

gdzie: xśr – średnia arytmetyczna;

s – odchylenie standardowe: s=

3. Przydzielone wskaźniki (według danych z Rocznika Statystycznego Województw 2009 – dane na 2008 r.):

Strona rocznika:

Powierzchnia województw w km2; liczba mieszkańców 36;38

Zadanie według numeru na liście obecności:

1); 8);15);22);29);36) Nakłady inwestycyjne (ceny bieżące) w mln zł 48

2); 9);16);23);30);37) Produkcja energii elektrycznej w GWh 46

3);10);17);24);31);38) Ceny brutto środków trwałych w mln zł (bieżące ceny ewid.) 49

4);11);18);25);32);39) Nakłady na działalność B+R (ceny bieżące) ogółem w mln zł 51

5);12);19);26);33);40) Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2 w km 85

6);13);20);27);34);41) Samochody osobowe zarejestrowane na 1 000 ludności 85

7);14);21);28);35);42) Produkcja sprzedana przemysłu (ceny bieżące) w mln zł 54

Matryca obliczeń

produkcji energii elektrycznej w GWh

Lp.

Województwo

Powierzchn.

w km2

Ludność

ogółem

Wskaźnik wyjściowy

Wskaźnik na 1 km2

xi

xi – xśr

(xi – xśr)2

Klasa

1 dolnośląskie 19947 2877,1 14816,1 0,742773349 0,175486679 0,030795575 II

2 kujawsko-pomorskie 17972 2067,9 2638,8 0,1468284 −0,42045827 0,176785157 II

3 lubelskie 25122 2161,8 1797,6 0,071554813 −0,495731857 0,245750074 II

4 Lubuskie 13988 1009,0 2104,6 0,150457535 −0,416829135 0,173746528 II

5 łódzkie 18219 2548,9 31465,7 1,727081618 1,159794948 1,345124321 I

6 małopolskie 15183 3287,1 7819,7 0,515029968 −0,052256702 0,002730763 II

7 mazowieckie 35558 5204,5 21826,0 0,61381405 0,04652738 0,002164797 II

8 opolskie 9412 1033,0 9150,6 0,972226944 0,404940274 0,163976626 II

8 podkarpackie 17845 2099,5 2727,2 0,152827122 −0,414459548 0,171776717 II

10 podlaskie 20187 1191,5 513,1 0,025417348 −0,541869322 0,293622362 II

11 pomorskie 18310 2219,5 2916,5 0,159284544 −0,408002126 0,166465735 II

12 śląskie 12334 4645,7 30060,7 2,437222312 1,869935642 3,496659305 I

13 świętokrzyskie 11710 1272,8 6292,8 0,537386849 −0,029899821 0,000893999 II

14 warmińsko-mazurskie 24173 1427,1 259,9 0,010751665 −0,556535005 0,309731212 II

15 wielkopolskie 29827 3397,6 13573,8 0,45508432 −0,11220235 0,012589367 II

16 zachodniopomorskie 22892 1693,0 8214,7 0,358845885 −0,208440785 0,043447561 II

xśr= 0,56728667 Suma=

6,636260099 s=0,6440234904003

1. Obliczenie xśr

9,076586722÷16=0,56728667

2. Obliczenie odchylenia standardowego s

s=1/16 * 6,636260099

s=0,4147662561875 pierwiastek z 0,4147662561875 = 0,6440234904003

3. Określenie przedziałów wartości dla trzech klas wyróżnień:

> xśr + s klasa I > 1,2113106

 xśr + s do > xśr – s klasa II 1,2113106 > - 0,07673682

 xśr – s klasa III 0,07673682