Ćwiczenie 1 Objaśnienie: 1. Obliczyć gęstość rozmieszczenia badanego zjawiska na 1 km2 (analiza jednej zmiennej) dla wszystkich województw (NTS 2) w Polsce według danych z „Rocznika województw 2009 – dane na 2008 r.” zamieszczonego w folderze ćwiczenia. 2. Wykonać prezentacje graficzną wyników badań według województw (NTS 2) na podstawie wyodrębnienia trzech klas gęstości analizowanego zjawiska: Pierwsza klasa: przedział powyżej średniej arytmetycznej, xśr + s Druga klasa: przedział wartości średnich, xśr + s do xśr – s Trzecia klasa: przedział wartości poniżej średniej xśr – s gdzie: xśr – średnia arytmetyczna; s – odchylenie standardowe: s= 3. Przydzielone wskaźniki (według danych z Rocznika Statystycznego Województw 2009 – dane na 2008 r.): Strona rocznika: Powierzchnia województw w km2; liczba mieszkańców 36;38 Zadanie według numeru na liście obecności: 1); 8);15);22);29);36) Nakłady inwestycyjne (ceny bieżące) w mln zł 48 2); 9);16);23);30);37) Produkcja energii elektrycznej w GWh 46 3);10);17);24);31);38) Ceny brutto środków trwałych w mln zł (bieżące ceny ewid.) 49 4);11);18);25);32);39) Nakłady na działalność B+R (ceny bieżące) ogółem w mln zł 51 5);12);19);26);33);40) Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2 w km 85 6);13);20);27);34);41) Samochody osobowe zarejestrowane na 1 000 ludności 85 7);14);21);28);35);42) Produkcja sprzedana przemysłu (ceny bieżące) w mln zł 54 Matryca obliczeń produkcji energii elektrycznej w GWh Lp. Województwo Powierzchn. w km2 Ludność ogółem Wskaźnik wyjściowy Wskaźnik na 1 km2 xi xi – xśr (xi – xśr)2 Klasa 1 dolnośląskie 19947 2877,1 14816,1 0,742773349 0,175486679 0,030795575 II 2 kujawsko-pomorskie 17972 2067,9 2638,8 0,1468284 0,42045827 0,176785157 II 3 lubelskie 25122 2161,8 1797,6 0,071554813 0,495731857 0,245750074 II 4 Lubuskie 13988 1009,0 2104,6 0,150457535 0,416829135 0,173746528 II 5 łódzkie 18219 2548,9 31465,7 1,727081618 1,159794948 1,345124321 I 6 małopolskie 15183 3287,1 7819,7 0,515029968 0,052256702 0,002730763 II 7 mazowieckie 35558 5204,5 21826,0 0,61381405 0,04652738 0,002164797 II 8 opolskie 9412 1033,0 9150,6 0,972226944 0,404940274 0,163976626 II 8 podkarpackie 17845 2099,5 2727,2 0,152827122 0,414459548 0,171776717 II 10 podlaskie 20187 1191,5 513,1 0,025417348 0,541869322 0,293622362 II 11 pomorskie 18310 2219,5 2916,5 0,159284544 0,408002126 0,166465735 II 12 śląskie 12334...