Podstawy zarządzania Temat referatu: Podejmowanie decyzji. Pojęcie decyzji Działalność człowieka to nieustanny proces podejmowania decyzji,określony przez układ wielu czynników o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym. Wiele bodźców może też świadczyć o charakterze podejmowanych decyzji. Na temat ten można wypowiadać się z wielu płaszczyzn, bądź dyscyplin naukowych, takich jak: filozofia, logika, matematyka, psychologia, socjologia, ekonomia. Nadaje to teorii decyzji interdyscyplinarny charakter. Słowo „decyzja” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza: postanowienie, rozstrzygnięcie, uchwałę. Tak też odbierane jest w otoczeniu ludzi niezaznajomionych z taką dziedziną naukową, jak ekonomia. Według M. Bielskiego decyzję można zdefiniować jako świadomy, (nielosowy) i oparty o racjonalne przesłanki wybór jednego z możliwych wariantów przyszłego działania (zachowania się) człowieka lub grupy ludzi. Decyzja mogą dotyczyć przyszłych działań własnych człowieka (podmiotu podejmującego decyzję), przyszłych działań wspólnych grupy ludzi, wreszcie przyszłych działań innych ludzi.1 J. Targalski uważa decyzję za szczególny rodzaj procesu umysłowego i logiczne rozłożenie go na elementy. Pozwala sformułować idealny wzorzec postępowania decydenta, podejmującego racjonalne decyzje.2 Brak jest jednej , wzorcowej definicji jasno określającej ten termin. W każdej jednak odnajdujemy słowa klucze, bez których trudno byłoby mówić o decydowaniu. Analizując podejścia poszczególnych autorów należy zwrócić uwagę, iż jest to proces ukierunkowany celowościowo na wybór optymalnego rozwiązania, gwarantującego w opinii decydenta uzyskanie zamierzonych rezultatów. Decyzja jako akt świadomego wyboru jest procesem intelektualnym. Na poparcie stwierdzenia, że że decydowanie to szczegółowy rodzaj procesu myślowego, podaje się następujące argumenty: jeżeli myślenie jest czynnością, a czynność jest działaniem, to i myślenie jest działaniem oraz jeżeli decydowanie jest szczegółowym przypadkiem myślenia, a myślenie jest przypadkiem działania , to i decydowanie jest przypadkiem działania. Etapy racjonalnego podejmowania decyzji Menedżer, który rzeczywiście chce podejść do decyzji racjonalnie i logicznie, powinien próbować przyjąć kierunek działania, obrać kroki – etapy racjonalnego podejmowania decyzji. W kilku słowach musi on rozpoznać i zdefiniować sytuację decyzyjną, zidentyfikować właściwe warianty , ocenić każdy z nich pod względem wykonalności, wystarczalności i konsekwencji, wybrać wariant najlepszy, wdrożyć ten wariant w życie, obserwować i ocenić rezultaty wybranego wariantu.3 Warianty...