Umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Każda z nich może być poprzedzona umową na okres próbny. Umowa na okres próbny * nie może trwać dłużej niż 3 miesiące * okres wypowiedzenia jest uzależniony od długości okresu próbnego i wynosi - 3 dni, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni - 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie - 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące Umowę taką firma może zawrzeć z tobą tylko raz. Nie wlicza się ona do limitu dwóch umów na czas określony. Umowa na czas określony - zostanie rozwiązana po upływie terminu, na który została zawarta, pracodawca nie ma obowiązku jej przedłużenia. - jeżeli jest zawarta na mniej niż 6 miesięcy, może być rozwiązana tylko za porozumieniem stron - jeżeli jest zawarta na dłużej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie (jeśli umowa zawiera taką klauzulę, jeżeli jej nie ma, umowy nie można wcześniej wypowiedzieć) Umowa na czas nieokreślony - okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi: - 2 tygodnie, gdy pracujesz krócej niż 6 miesięcy - miesiąc, gdy pracujesz co najmniej 6 miesięcy - 3 miesiące, gdy pracujesz co najmniej 3 lata Jest ona najkorzystniejsza spośród wszystkich rodzajów umów o pracę. Może być przez pracodawcę rozwiązana w drodze wypowiedzenia tylko z uzasadnionych powodów, a jeżeli pracownik jest reprezentowany przez związek zawodowy, po uprzedniej konsultacji z tym związkiem. Umowa zlecenie To umowa cywilnoprawna, a więc regulują ją przepisy kodeksu cywilnego. Jesteś według niej zobowiązany do wykonania określonej pracy, za którą należy ci się określone wynagrodzenie. Cechy umowy-zlecenia: - pracodawca może odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne albo emerytalno-rentowe, pod pewnymi warunkami - pracownik (zleceniobiorca) nie ma żadnych ubezpieczeń z innych tytułów, np. student do 26. roku życia nie ma prawa do składek, natomiast osoba bezrobotna już tak - przy umowie-zleceniu sprawa jest bardziej skomplikowana. O tym, czy płaci się składki, czy nie, decyduje m.in. fakt posiadania przez zleceniobiorcę innego tytułu do ubezpieczeń - pracodawca może cię zwolnić bez odprawy i od zaraz - nie masz prawa do płatnego urlopu oraz zwolnienia chorobowego - praca na umowę-zlecenie nie liczy się do stażu pracy - pracodawca nie ma obowiązku wypłacania nadgodzin Umowa o dzieło Kolejna umowa cywilnoprawna. Jej następstwem powinno być jakieś dzieło, czyli np. rzecz lub twór niematerialny, np. rozliczenie księgowe. Cechy umowy o dzieło: - pracodawca nie...