GMOOrganizmy modyfikowane genetycznie w skrócie GMO (ang. Genetically Modified Organisms) – organizmy, których genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych

Modyfikacje, jakim podlegają organizmy można podzielić na trzy grupy

zmieniona zostaje aktywność genów naturalnie występujących w danym organizmie

do organizmu wprowadzone zostają dodatkowe kopie jego własnych genów

wprowadzany gen pochodzi z organizmu innego gatunku (organizmy transgeniczne)

Elektroforeza technika rozdzielania w polu elektrycznym czasteczek o roznych wlasciwosciach masa czasteczkowa czy ladunek elektryczny .Termocykler

Termocykler - urządzenie używane w laboratorium do przeprowadzania PCR. odpowiednie zmiany temperatury umozliwiają zajscie powielania danego genu ::

rozdzielenia nici DNA , przyłaczenie starterów , dobudowywanie nukleotydów przez polimeraze : gen powiela się za pomocą enzymu . ,

Reakcja łańcuchowa polimerazy, PCR (ang. Polymerase Chain Reaction) – metoda powielania łańcuchów DNA w warunkach laboratoryjnych, polegająca na reakcji łańcuchowej polimerazy DNA w wyniku wielokrotnego podgrzewania i oziębiania próbki

Jak wprowadzic gen do komórki ?

Wektorami nazywa się organizmy lub cząsteczki zdolne do przenoszenia materiału biologicznego (głównie DNA) z ustroju dawcy do ustroju biorcy. Są one powszechnie stosowane w biotech

Przed wprowadzeniem genu do plazmidu nalezy rozciac kolista czasteczke DNA plazmidu .

Obrazek 1

2. Gen wyciety z genomu innego organizmu lączy sie z rozcietym plazmidem za pomoca ligazy .

obrazek 2.3. W odpowiednich warunkach plazmid jest pobierany przez bakterie .

obrazek 54. Podczas rozmnazania bakterie przekazuja plazmidy do komórek potomnych .

obrazek 6.()obrazy blad ladowania error