POLITYKA REGIONALNA Polityka regionalna odgrywa istotną rolę w kreowaniu rozwoju społeczno –gospodarczego kraju na poziomie lokalnym i regionalnym stąd konieczność poznania specyfiki , zasad funkcjonowania oraz uwarunkowań wpływających na politykę regionalną. W okresie zachodzących przeobrażeń w sferze systemu gospodarowania , w sposobie organizacji zarządzania państwem oraz kształtowaniu i wykorzystywaniu przestrzeni niezbędne jest uwzględnienie obszarów oraz działań , które związane są prawnie i organizacyjno –ekonomiczne zręby nowoczesnej polityki regionalnej. Jej zakres, charakter, instrumenty zmieniają się co powoduje, że formułowane zasady, cele i kierunki polityki regionalnej mają charakter dynamiczny. Polityka gospodarcza ma związek z polityką regionalną. W literaturze istnieje wiele definicji odnoszących się do pojęcia„ polityka gospodarcza”, przy czym jest ono utożsamiane także z pojęciem polityki ekonomicznej. Sam termin „polityka” pochodzi od greckiego słowa „politike”, który oznaczał sztukę rządzenia państwem. Współcześnie zaś terminu tego używa się głównie do określania działalności władz państwowych w kształtowaniu stosunków wewnętrznych w państwie oraz stosunków państwa z zagranicą. Często jednak pojęciu temu nadaje się szersze jeszcze znaczenie, obejmujące wszelką działalność służącą wpływaniu na sprawy publiczne i to bez względu na to, kto ją prowadzi. Polityką nazywa się praktyczną działalność inspirowaną określonymi racjami publicznymi, zmierzającą do osiągnięcia konkretnych celów za pomocą wykorzystywanych w tej intencji odpowiednich instrumentów. Według H. Ćwiklińskiego, polityka gospodarcza z kolei polega na określaniu celów danego systemu gospodarczego oraz stosowaniu metod, środków i sposobów (czyli odpowiedniego zbioru procesów regulacyjnych) prowadzących do osiągania tych celów, zgodnie z regułami nauk ekonomicznych. I. Jaźwiński jest natomiast zwolennikiem poglądu, że polityka gospodarcza to świadome oddziaływanie jej podmiotów, głównie organów władz publicznych, na przedmiot tej polityki w określonych wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowaniach, zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi i środków zgodnie z regułami nauk ekonomicznych. Przedmiot polityki gospodarczej stanowią zjawiska i procesy ekonomiczne. Zdaniem N. Acocella’ego polityka gospodarcza to zarazem dyscyplina badająca publiczne działania gospodarcze na trzech następujących poziomach: a) „bieżących” wyborów dokonywanych przez państwo; b) wyborów dokonywanych przez instytucje tzw. wyższego szczebla (czyli...