WSKAZNIKI PŁYNNOŚCI Płynność finansowa to zdolność do terminowego regulowania zobowiązań, a jej utrzymanie jest głównym zadaniem operacyjnego zarządzania finansami w każdej firmie. Utrata płynności jest często początkiem drogi do bankructwa, bowiem przedsiębiorstwo, które nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań, traci zaufanie zarówno kontrahentów, jak i instytucji finansujących.. W większości przypadków wskaźniki płynności obliczane są jedynie na podstawie danych zawartych w bilansie i w związku z tym mają charakter statyczny, czyli informują o poziomie płynności w danym momencie - konkretnie w dniu sporządzania bilansu. Najczęściej używane są tutaj: Majątek obrotowy CR = ------------------------------ Zobowiązania bieżące Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio =CR), zwany też wskaźnikiem płynności III stopnia - obliczamy go, dzieląc wartość wszystkich aktywów bieżących (obrotowych) przez wartość bieżących pasywów. W bilansie zgodnym z obecną ustawą o rachunkowości aktywa obrotowe są wydzielone jako odrębna pozycja (wcześniej do majątku obrotowego należało dodać czynne rozliczenia międzyokresowe). Pasywa bieżące to zobowiązania krótkoterminowe, czyli te, które przypadają do zapłacenia w analizowanym okresie, powiększone o krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne. Majątek obrotowy płynny QR= -------------------------------------- Zobowiązania bieżące Wskaźnik płynności podwyższonej (quick ratio = QR), określany też mianem wskaźnika płynności szybkiej lub II stopnia. Obliczamy go podobnie jak wskaźnik płynności bieżącej, z tym że wartość aktywów bieżących korygujemy o zapasy i o czynne rozliczenia międzyokresowe. Gotówka CTCLR = --------------------------- Zobowiązania bieżące Wskaźnik natychmiastowej płynności (cash to current liabilities ratio = CTCLR) (wskaźnik środków pieniężnych, wskaźnik płynności I stopnia). Przy jego obliczaniu uwzględniamy tylko aktywa o najwyższym stopniu płynności: papiery wartościowe do obrotu i środki pieniężne. Wskaźniki płynności Nadleśnictwa XYZ w latach 2003 – 2005 Wskaźniki płynności 2003 2004 2005 Wskaźnik bieżącej płynności 5,1 2,6 2,0 Wskaźnik szybkiej płynności 4,9 2,4 1,8 Wskaźnik natychmiastowej płynności 1,9 1,1 0,6 Z danych przedstawionych powyżej wynika, że wskaźnik bieżącej płynności kształtował się na poziomie5,1 i spadł do poziomu 2,0 w 2005 roku. Wskaźnik ten informuje ile razy aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące. Dobra sytuacja w zakresie płynności finansowej występuje wówczas, gdy aktywa obrotowe są od 1,5 do 2 razy większe od zobowiązań bieżących. W analizowanym...