KAŻDY TEMAT JEST NA OSOBNEJ KARTCE ;) DZIEKUJE ;D

I wojna światowa

W momencie wypowiedzenia wojny Niemcy dysponowały najlepszą armią. Jako pierwsi narzucili przeciwnikom czas i miejsce walki. Plan wojny z Francją i Rosja opracował w 1908r szef sztabu Schliffeu. Przewidywał on zwycięstwo w przeciągu 6-8 tyg. Pokonał Francje i przerzucił wojsko niemieckie na front wschodni do Rosji.

W 1914r. szefem sztabu niemieckiego był Moltke. Zażarcie bronili się francuzi. Moltke część oddziałów przerzucił na front wschodni. W rezultacie zmniejszyła się siła głównego zgrupowania niemieckiego.

W bitwie pod rzeką Marną we wrześniu 1914r niemieckie plany wojenne nie mogły być zrealizowane. Nastąpił kres wojny błyskawicznej a zaczęły się walki pozycyjne.Niemcy zaczęli ponosić porażki. Sytuacja uległa zmianie, gdy na czele wojsk w Prusach Wschodnich stanął Gen. Hindenburg. Pod Tonenburgiem rozbił przeważające siły rosyjskie. W Galicji armia austriacko-niemiecka poniosła klęskę.

Pod koniec 1914 Niemcy nakłonili Turcje do przystąpienia do wojny.

Na początku wojny na morzach dominowała flota ententy.

Przedłużająca się wojna morska, blokada portów w 1915 zaniepokoiła państwa centralne.

Niemcy zajęli tereny byłego królestwa polskiego a austro-wegry odzyskały Galicje. Ostatecznie front wschodni od Rygi do granicy z Rumunią tak jak na zachodzie rozpoczęły się wojny pozycyjne.

W maju 1915 do wojny po stronie państw centralnych przystąpiła Bułgaria.

Niemcy zdecydowali się uderzyć na twierdze Verdun. Bitwa toczyła się wiele miesięcy i była wyniszczająca. To najkrwawsza bitwa na froncie zachodnim.

W czasie walki o Verdun Francuzi prosili o pomoc sojuszników. Państwa ententy w 1916r w bitwie pod Sommą po raz pierwszy użyły czołgów, kontynuowały blokadę morską portów państw centralnych.

Niemcy skierowali skierowali flotę na Morze Północne. Doszło wtedy do największej bitwy zwanej jutlandzką. Flota angielska i niemiecka doznały równych strat.

W 1916r wyniszczające działania pogłębiły kryzys ekonomiczny państw centralnych.

Niemcy podeszli pod Paryż, ale potem w lipcu 1916 zostali powstrzymani nad rzeka Marną.

We wrześniu rozejm podpisała Bułgaria potem Turcja. 3 listopada Austro- Węgry, 28 października niepodległość ogłosiła Czechosłowacja a w Galicji Polska Komisja Likwidacyjna zaczęła podejmowanie władzy.

Węgry 2 listopada ogłosili niepodległość. Ostatni Władce austro-wegier abdykował. Austria ogłosiła się republiką.

Wybuch bunt w Niemczech. Wilhelm II abdykował i uciekł do Holandii. Władze w niemczej przejęli socjaliści i ogłosili państwo republiką

Delegacja niemiecka 11 listopada 1918r podpisała zwieszenie broni

Wojna, która rozpoczęła się od lokalnego konfliktu miedzy austro-wegrami a Serbią ogarnęła wszystkie kontynenty i morze i zakończyła się po 4 latach

Udział w niej wzięły 33 państwa i ok. 1, 5 mld ludzi

Największe zniszczenia spowodowała ona w Europie.

Geneza

Gwałtowny rozwój przemysłu w XIX w zaostrzył walkę konkurencyjną. Państwa prowadziły wysokie cła na towary importowane. Spory francusko-angielskie o Sudan mało nie wywołały wojny miedzy tymi państwami. Niemcy uważały się za pokrzywdzone i domagały się większego udziału w rynkach zbytu. Próbowały przejąć Maroko.

Imperium Otomańskie w XIX w przeżywało poważny kryzys. Zostały utracone tereny na Bałkanach. W Iraku zostały odkryte złoża ropy naftowej. Turcją interesowały się Niemcy, Wielka Brytania i Rosja. Cesarz Wilhelm II zmienił kierunek polityki zagranicznej. W 1898 wyruszył w podróż do Konstantynopola, Domarzku i Jerozolimy. Niemcy nawiązały stosunki z Turcją. Aby je umocnić rozpoczęły budowę linii kolejowej Berlin- Stambuł- Bagdad.

Rosja i wielka Brytania toczyły spór o Afganistan I Persje.

Półwysep Bałkański zróżnicowany pod względem etnicznym i religijnym był bardzo niestabilnym regionem. Liczne małe państwa bałkańskie dążyły do poszerzenia terytorium

Gdy w 1908r austro-węgry zaatakowały Bośnie i Hercogwine. Na Bałkanach groził wybuch wojny. W 1912r państwo zaatakowały Turcje i została pokonana. Rok później z powodu braku porozumienia zaatakowały i pokonały Bułgarie. Wojny na Bałkanach były krwawe.

Wszystkie strony stosowały terror wobec cywilów.

Celem rządy francuskiego było odzyskanie Alzacji i Lotaryngii utraconych na rzecz Niemiec.

Niemcy izolowały Francje na arenie międzynarodowej, utrzymywały za to dobre stosunki z Wielką Brytanią Wilhelm II zainicjował Weltpolitik. Dzięki temu Niemcy mogły przekształcić się w państwo światowe.

W 1879 został zawarty sojusz miedzy Niemcami i austro-wegrami.. Do tego sojuszu dołączyły Włochy.To sojusz nazwany trójprzymierzem . Niemcy za czasów Wilhelma II odmówiły Rosji udzielania pożyczki. Za to Francja zyskała sojusznika i wyszła z izolacji.

W 1904 Francja i Wielka Brytania zawarły sojusz (serdeczne porozumienie). Maroko uznano za strefę wpływów Francji, Egipt-Wielkiej Brytanii.

28 czerwca 1914 został w Sarajewie zamordowany zastępca tronu Franciszek Ferdynand. Uznano, że za zamachem stanęła organizacja wspierana przez Serbie.

Austro-wegry chciały rozprawić się z Serbią. Mając poparcie Niemiec wysłały do Serbii ultimatum. Serbia nie uznała całości ultimatum wiec austro-węgry wypowiedziały jej wojnę 28 lipca 1914r.Następnie zaś 1 sierpnia Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji. Mała wojna lokalna przekształciła się w konflikt światowy.

REWOLUCJA W ROSJI

Przyczyny rewolucji

- niezadowolenia rządów cara Mikołaja II

- klęski armii Rosyjskiej na froncie wschodnim

- słaba organizacja armii

- brak żywności

- bunty chłopskie Lutego

-Wybuch rewolucji lutowej 18 lutego 1917 detronizacja cara Mikołaja II i objecie władzy przez Rząd Tymczasowy z księciem Lwowem na czele . Rewolucja Burżuazyjna.

- początek działalności bolszewików i tworzenie Rad Delegatów Robotniczych i żołnierskich. To była czas tzw. odwoławczy.

- wybuch rewolucji październikowej 25 X 1917r . Bolszewicy wraz z pobudzonymi robotnikami i żołnierzami zdobywając pałac zimowy w Petersburgu obalają Rząd Tymczasowy i przejmują władze w Rosji. Powstaje bolszewicki rząd- Rada Komisarzy Ludowych z Leninem na czele

- ogłoszono dekret o pokoju, w którym zapowiedziano natychmiastowe przystąpienie do pertraktacji pokojowych; Dekret o ziemi, w którym znoszono własność prywatną ziemi i przekazano w użytkowanie grunty.

- deklaracje praw narodów Rosji, w której zagwarantowano równość i suwerenność narodów

- zawarcie traktatu pokojowego w Brześciu Litewskim 3 marca 1918r

Warunki pokoju:

- Rosja zrzekła się Łotwy, Estonii, Litwy, ziem polskich, Białorusi i Ukrainy.

Podpisanie traktatu oznaczało również koniec udziału Rosji w I wojnie Światowej.