Unia Europejska

Do organów głównych zaliczamy: Radę Europejską, Radę Unii Europejskiej, Komisję, Parlament, Trybunał Obrachunkowy.

Radę Europejską

tworzy głowy państw członkowskich oraz przewodniczący komisji Europejskiej. Spotykają się oni co najmniej dwa razy w roku. Rada Europejska:

-rozstrzyga kwestie sporne,

-wytacza zasady wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

-ustala głównie kierunki dalszej integracji

Rada Unii Europejskiej przypada w udziale kolejno wszystkim państwom członkowskim przez okres 6 miesięcy od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia. Do najważniejszych jej zadań należy:

-uchwalenie aktów prawnych

-kontrola budżetu

-zawieranie umów międzynarodowych

Komisja Europejska

Jest to urząd swoisty ,składa się z 20 członków. Kadencja członków Komisji trwa 5lat. Do jej podstawowych uprawnień należy:

-prawo inicjatywy ustawodawczej,

-prawo wydania aktów prawnych,

-prawo kontroli,

-zarządzanie

Parlament

jest organem przedstawicielskim Jego kadencja trwa 5 lat, a liczba obecnie wybranych posłów(czerwiec1999)wynosi 626

Trybunał Obrachunkowy

lub Trybunał Rewidentów Księgowych lub T. Audytorów. Składa się z 15 członków wydelegowanych przez państwa członkowskie. Kadencja jego trwa 6lat Do jego zadań należy:

-kontrola budżetu

-nadzór nad operacjami finansowymi

-kontrola pomocy finansowej Unii dla państw zewnętrznych

Organy pomocnicze -Trybunał Sprawiedliwości

-Komitet Ekonomiczno-Społeczny

-Europejski Bank Inwestycyjny

Trybunał Sprawiedliwości jest to sąd międzynarodowy Unii Europejskiej. Składa się z 15 sędziów Kadencja trwa 6 lat. Ma on zadania:

-rozstrzygnąć spory dotyczące prawa Unii i kontrolować wprowadzenia go w życie

-sprawdza zgodność aktów prawnych wydawanych przez instytucje Wspólnot i rządy państw członkowskich z faktami.

Komitet Społeczno - ekonomiczny - jest to organ doradczy Rady UE i komisji. Liczy 222 osoby. Do jego zadań należy wydawanie opinii we wszystkich kwestiach będących przedmiotem prac Komisji.

Europejski Bank Inwestycyjny - zajmuje się wyrównaniem różnic w poziomie rozwoju państw członkowskich poprzez udzielanie pożyczek i gwarancji do działalności.