Cechy samorządu terytorialnego – charakterystyka i znaczenie Na początku mojej pracy chciałabym się skupić na genezie samorządu terytorialnego. Ma on niezwykle długą historię i nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie początku jego istnienia. Zwolennicy teorii naturalistycznej samorządu postrzegali gminę, jako pierwszą i starszą niż państwo formę organizacji społeczeństwa. Początek rozwiązań uważanych za bliskie idei samorządu terytorialnego nastąpił już w starożytności, bowiem przypisuje się je samodzielności, jakie były nadawane krajom podporządkowanym przez ówczesne imperia. Jednak powstałe wówczas komuny stanowe i samorządy miejskie znacznie różniły się od współczesnego samorządu. W większości publikacji spotkać możemy się ze sformułowaniem ‘nowoczesnego samorządu’, który powstał po upadku państwa feudalnego. Punktem, od którego burzliwie rozpoczął się rozwój samorządu jest Wielka Rewolucja Francuska, gdyż jej efektem było zniesienie ustroju stanowego, a obywatele zostali uznani za równych wobec prawa, zapewniając im równocześnie m.in. wolność wyznania i słowa. Wówczas wprowadzona Konstytucja zapewniała gminom miejskim szereg praw i wolności, które związane były z teorią naturalistyczną samorządu. Polskie przejawy samodzielności lokalnej można było zauważyć w ordynacji miejskiej z 18 kwietnia 1791 roku, którą w późniejszym terminie włączono do Konstytucji 3 Maja. Na jej mocy Miasta Królewskie mogły wybierać swe organy w postaci magistratów, burmistrzów i wójtów, a na terenach wiejskich funkcjonowały gromady. Jednak Konstytucja nie przyniosła oczekiwanej wolności wszystkim, bowiem poddaństwo chłopów nadal zostało. W roku 1800 we Francji wprowadzona została ustawa na mocy, której gminy zostały rządowymi organami administracyjnymi, i zniesiony został podział na zadania własne i zlecone. W tym miejscu muszę nadmienić, że koncepcja ta trwała aż do roku 1982. Wszelakie wydarzenia, jakie miały miejsce właśnie po roku 1800 znacząco wpłynęły na świadomości Europejczyków, były także wzorem dla konstytucji wielu państw oraz w znacznym stopniu stanowiły polityczne i ekonomiczne podstawy ustroju demokratycznego. W 1807 roku została nadana Księstwu Warszawskiemu Konstytucja, która zniosła poddaństwo chłopów i wprowadziła administrację na wzorze francuskim. Z tamtego okresu można zauważyć polskie rozwiązania na przykładzie gminy wiejskiej na obszarze Rzeczypospolitej Krakowskiej. Jednak utrata niepodległości uniemożliwiała polski rozwój samorządu, bowiem istniał on tylko w granicach narzucanych przez państwa zaborcze, co za tym szło, iż w zaborze pruskim mogliśmy...