Konspekt nr 1 SYSTEM FINANSOWY 1. System finansowy a system ekonomiczny i społeczny System finansowy jest częścią systemu ekonomicznego, który z kolei częścią systemu społecznego. W przypadku systemu finansowego szczególnie ważną rolę odgrywają elementy systemu prawnego i systemu politycznego. Chociaż system finansowy jest ściśle powiązany z innymi systemami, ma własną specyfikę, będącą przesłanką jego wyodrębnienia. Cechą wyróżniającą system finansowy jest to, że stanowi mechanizm dzięki któremu świadczy się usługi pozwalające na krążenie siły nabywczej w gospodarce. Rezultatem istnienia systemu finansowego jest możliwość współtworzenia pieniądza przez niefinansowe podmioty gospodarcze ( przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe ) oraz możliwość przepływu strumieni pieniężnych między nimi. Gospodarkę dzieli się na sferę realną oraz sferę finansową. Sfera realna to przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, a dokładniej aspekty rzeczowe (fizyczne) ich funkcjonowania. Natomiast sferze finansowej następuje kreowanie oraz ruch strumieni pieniężnych (siły nabywczej). Tak więc pojęcie system finansowy nie pokrywa się z pojęciem sfera finansowa. Współczesne systemy ekonomiczne mają charakter zmonetaryzowany, czyli występuje w nich system finansowy oraz to, że podmioty sfery realnej prowadzą gospodarkę finansową tzn. gromadzą i wydają środki pieniężne oraz lokują ich nadwyżki i zaciągają pożyczki lub w inny sposób gromadzą niezbędne fundusze. Podmioty niefinansowe prowadzą gospodarkę finansową w ramach której wykorzystują różne elementy systemu finansowego. Sfera finansowa dzieli się na dwie części: system finansowy i gospodarkę finansową podmiotów sfery realnej. System finansowy jest główną częścią sfery finansowej. Gospodarka finansowa podmiotów niefinansowych jest częścią sfery finansowej ale nie należy do systemu finansowego. 2. Funkcje systemu finansowego System finansowy świadczy usługi pozwalające na krążenie siły nabywczej, a zatem akcentuje jego funkcje współtworzenia i przepływu strumieni pieniężnych. Rolą systemu finansowego jest obniżanie kosztów transakcyjnych. System finansowy podobnie jak całą instytucjonalna struktura gospodarki, ma zatem zadanie obniżania kosztów transakcyjnych powstających w procesie gospodarowania przez społeczeństwo. System finansowy realizuje trzy funkcje: -monetarną -kapitałowo - redystrybucyjną -kontrolną Funkcja monetarna polega na tym, że system finansowy dostarcza podmiotom niefinansowym podstawowego dla funkcjonowania gospodarki rynkowej instrumentu jakim jest pieniądz. Funkcja kapitałowo – redystrybucyjna, czyli możliwy...