Bezpieczeństwo narodowe to ogół warunków i instytucji chroniących suwerenność państwa, życie i zdrowie obywateli oraz mienie i majątek narodowy. To stan lub warunki, w których zapewniona jest ochrona narodu i terytorium państwa przed atakiem nieprzyjaciela; zapewnienie stabilnego i harmonijnego rozwoju państwa oraz realizacji jego strategicznych interesów politycznych i ekonomicznych. Bezpieczeństwo narodowe rozumiane jest również, jako stan równowagi pomiędzy potencjałem obronnym kraju a zagrożeniem wywołanym możliwością powstania konfliktu, uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa . Strukturą realizacyjną, chroniącą wartości narodowe i broniącą ich przed nieustannymi zagrożeniami jest obrona narodowa. Będą elementem bezpieczeństwa narodowego tworzy warunki niezbędne do pozostałych działań składających się na bezpieczeństwo narodowe. Innymi słowy, w całokształcie działań państwa w tworzeniu i utrzymywaniu bezpieczeństwa narodowego, obrona narodowa zapewnia bezpieczeństwo rozwoju (tworzenia) siły narodowej, a jednocześnie chroni wartości wytworzone i broni ich . Zgodnie z przyjętą w 2007 r. „Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”, zasadniczym elementem obrony narodowej RP są jej Siły Zbrojne. Państwo polskie ma za zadanie rozwijać zdolności bojowe sił zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic w ramach działań prowadzonych samodzielnie oraz w ramach obrony kolektywnej, jak równie poza jej granicami, zgodnie z artykułem V Traktatu Waszyngtońskiego. Do najważniejszych zadań Sił Zbrojnych RP należy: - udział w strategicznej operacji obronnej na terytorium kraju; - zapewnienie bezpieczeństwa w czasie pokoju; - zapobieganie konfliktom lokalnym i regionalnym oraz udział w ich rozwiązywaniu na obszarze NATO i poza obszarem odpowiedzialności Sojuszu; - udział w działaniach o charakterze asymetrycznym, w tym w wielonarodowych, połączonych operacjach zwalczania terroryzmu, prowadzonych zgodnie z prawem międzynarodowym, organizowanych przez NATO, UE lub doraźne koalicje państw; - udział w operacjach reagowania kryzysowego prowadzonych przez NATO i UE oraz wsparcie tego typu operacji organizowanych przez ONZ; - wspieranie procesu stabilizacji i operacji humanitarnych; - prowadzenie dwustronnej i wielostronnej współpracy wojskowej ze wszystkim zainteresowanymi partnerami, a zwłaszcza państwami sąsiedzkimi; -...