Promieniotwórczością nazywa się zjawisko polegające na zdolności jąder atomowych do rozpadu promieniotwórczego, któremu towarzyszy emisja promieniowania. Wśród różnych rodzajów promieniowania można wyróżnić te, które związane są z emisją cząstek alfa lub beta oraz promieniowania gamma. Istnieją dwa rodzaje promieniotwórczości: 1. Promieniotwórczość naturalna (inaczej promieniowanie naturalne ) - dotyczy samorzutnych przemian jądrowych, zachodzących w przyrodzie, na które nie mają wpływu inne czynniki fizyczne jak np. ciśnienie, temperatura, czy rozdrobnienie substancji promieniotwórczej. Promieniotwórczość naturalna pochodzi z naturalnych pierwiastków radioaktywnych obecnych w glebie, skałach, powietrzu i wodzie: • obecnych w minerałach, przyswajanych przez rośliny i zwierzęta, a także używanych jako materiały konstrukcyjne, • syntezowanych w atmosferze (i przenikających do hydrosfery) wskutek reakcji składników atmosfery z promieniowaniem kosmicznym, • promieniowanie przenikłe do środowiska wskutek działalności przemysłowej człowieka (wydobycie rud uranu, spalanie węgla zawierającego pierwiastki promieniotwórcze). Źródeł tego promieniowania nie da się uniknąć – są obecne m.in. w ścianach domów, w pokarmie, wodzie, czy w powietrzu. Promieniowanie może stwarzać zagrożenia dla zdrowia, lecz może stwarzać też korzyści – dzięki zjawisku hormezy radiacyjnej, o istnienie której toczą się spory w świecie naukowym. Pierwiastkiem powodującym największą naturalną promieniotwórczość jest radon. Uwalnia się on wskutek rozpadu promieniotwórczego radu znajdującego się w minerałach skalnych, glebie oraz w materiałach konstrukcyjnych budynków. Przenikając do pomieszczeń mieszkalnych powoduje do 8-krotnego zwiększenia jego stężenia w zamkniętych pomieszczeniach niż na wolnym powietrzu. Dodając do tego fakt, iż przeciętny człowiek spędza 80% czasu w zamkniętych pomieszczeniach, a 20% na wolnym powietrzu, jego promieniotwórcze oddziaływanie na organizm jest większe. Na podstawie badań przeprowadzonych w różnych krajach, nie wykryto większej zachorowalności na raka płuc u osób pochodzących z regionów o znacznej aktywności radonowej, a innymi regionami. 2. Promieniotwórczość sztuczna - to typ promieniotwórczości odnoszący się reakcji jądrowych, które zostały zainicjowane przez człowieka. to promieniotwórczość trwałych pierwiastków chemicznych wywołana w sposób sztuczny poprzez napromieniowanie trwałych pierwiastków neutronami w reaktorze jądrowym poprzez bombardowanie tych pierwiastków ciężkimi cząstkami takimi jak protony, cząstki alfa i inne. Pierwiastki...