----- POZYTYWIZM ----- Granice czasowe epoki: - 1864- upadek Powstania Styczniowego- 1890/95- fala nowych debiutów literackich Sytuacja społeczno- polityczna 3 zaborów: -pruski: . proces germanizacji- skupiała się na szkołach . kulturkampf- walka o kulturę, zakaz posługiwania się językiem polskim, zafałszowana historia, j.niemiecki staje się urzędowym . cenzura- żadne teksty bez konsultacji z odpowiednim urzędnikiem nie mogły być wydane . nacisk na rozwój przemysłu . Komisja Kolonizacyjna- wykupywała ziemie od Polaków, chciała tam osiedlić Niemców . Rugi pruskie- wyrzucanie Polaków, którzy przybyli do zaboru w celu znalezienia pracy -rosyjski: . Stan wyjątkowy- wprowadzony po Powstaniu Styczniowym . Rusyfikacja . 1864- nadanie chłopom ziemii na własność . tereny przemysłowo- rolnicze, przemysł głównie w Łodzi (włókienniczy) . wywożenie na Syberię uczestników powstania . konfiskowanie majątku . więzienia -austriacki: . działanie uniwersytetów w Krakowie i Lwowie . autonomia (pewna niezależność od zaborcy) . swoboda w porozumiewaniu się j.Polskim . uniwersytety, urzędy w rękach Polaków . ludzie zyją głównie z rolnictwa . wiele osób uciekało do ISA, zaborca nie inwestował w te tereny Pozytywizm rozwija się w zaborze rosyjskim. Założenia pgorgramowe pozytywistów: . scjentyzm- zafascynowanie nauką, wynalazkami, techniką, przekonanie, że rozwój cywilizacyjny jest czymś wartościowym i koniecznym. Wiara w możliwość luzkiego umysłu. . Utylitaryzm- koncepca etyczna wg której działanie jest uznawane za dobre moralnie, jeśli chcąc zaspokoić własne przyjemności i potrzeby, służy się dobru ogółu. . Negatywny stosunek do powstań . Praca u podstaw- ludzie wykształceni, bogaci, zobowiązani są do niesienia pomocy niższym warstwom społecznym poprzez: zakładanie szpitali, przytułków, szerzenie oświaty, pomoc finansową, organizowanie miejsc pracy . Praca organiczna- pozytywiści zakładali, że każde społeczeństwo jest jednym wielkim organizmem, aby ten organizm mógł funkcjonować prawidłowo, wszytskie jego części muszą być silne i zdrowe. W związku z tym należy pracować nad rozwojem różnych dziedzin życia społecznego: gospodarka, przemysł, rolnictwo, kultura, oświata. Zadnej z nich nie można zaniedbywać, gdyż są one wzajemnie powiązane i warunkują dostatnie życie członków danej społeczności. . Emancypacja kobiet- propagatorką hasła była Eliza Orzeszkowa- "Kilka słów o kobietach", która uważała, że kobieta powinna odejść od wizerunku matki, gospodyni, musi zerwać z niepełnoletnością i sama decydować o sobie i swoim życiu i przyjmować za te decyzje odpowiedzialność. ....