Latyfundia-dawniej ogromna posiadłość ziemska należąca do osoby czy organizacji (Kościoła) – zwłaszcza w starożytnym Rzymie i średniowieczu. Pierwsze latyfundia powstały na terenie Italii od III w p.n.e., w wyniku łączenia dzierżaw gruntów publicznych, skupowania lub zagarniania za długi ziem drobnych rolników oraz nabywania za bezcen ziem ludzi proskrybowanych. Podstawą ich rozwoju była praca kolonów, często zatrudniano w nich także niewolników. Republika-(rzecz publiczna) rodzaj ustroju państwa , w której najważniejsze organy są wybierane co pewien czas przez uprawnionych do tego obywateli. Trybuni ludowi-byli wybierani w liczbie dziesięciu przez zgromadzenie plebejskie. Ich zadaniem była ochrona plebejuszy przed samowolą urzędników. Przysługiwała im nietykalność osobista. Mieli prawo Weta(sprzeciwu) wobec decyzji wszystkich urzędników , a także inicjatywę ustawodawczą. Zgromadzenie plebejskie- skład: wszyscy obywatele; zwoływane przez urzędników lub trybunów ludowych; podejmowanie decyzji w spraach wojny i pokoju; głosowanie nad usawami; sądy w sprawach zagrożonych karą śmierci. Dominat-(284-476.n.e) okres objęcia władzy przez cesarza Dioklecjana do upadku Cesarstwa na Zachodzie . Likwidacja republiki , nieograniczona władza cesarska. Portyk- część budynku na planie prostokąta z jednym lub kilkoma rzędami kolumn, które wspierają dach, otwarta co najmniej z jednej strony, najczęściej jedno- lub dwukondygnacyjna. Pryncypat-(27.p.n.e.-284 n.e.) okres objęcia włądzy przez Oktawiana Augusta . Charakteryzuje się utrzymaniem najważniejszych instytucji republiki przy jednoczesnym przekazany głównych uprawnień princepsowi. Senat- jedna z najważniejszych instytucji ustrojowych ; senatorowie powoływanie przez cenzorów; skład : byli urzędnicy ; zwoływany przez urzędników lub trybuna ludowego; kontrola finansów państwa; polityka zagraniczna; doradzanie urzędnikom; nadzór nad kultami religijnymi . Nobilowie-w starożytnym Rzymie najwyższa warstwa społeczna, która ukształtowała się w III w. p.n.e. po zakończeniu walk między patrycjuszami i plebejuszami. Potomkowie konsulów z rodów patrycjuszowskich i najznakomitszych rodów plebejskich. Byli członkami senatu i wywierali wielki wpływ na kształt państwa .Najczęściej bardzo bogaci .Ich przywilejem było noszenie tuniki z szerokim pasem purpury oraz złotego pierścienia. Patronat-określenie używane w starożytnym Rzymie, wobec patrycjusza , sprawującego opiekę nad wyzwolonymi niewolnikami, bądź ubogimi, wolnymi obywatelami Rzymu. Patronat był zobowiązany do opieki nad klientami , ten zaś do posłuszeństwa wobec patrona....