‘’Żyjemy dłużej, ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami ‘’. Czy faktycznie można zgodzid się ze

słowami Wisławy Szymbor

s

kiej? Myślę, że tak .

Chyba każdy się ze mną zgodzi, że nie żyjemy

pełnią życia. Ciągle brakuje nam na wszy

st

ko czasu ‘’A

tego mi się nie chce, jutro znajdę chwilę i to zrobię’’

-

pewnie każdy z nas sobie tak mówi, prawda?

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że często nie wywiązujemy się z tych obowiązków

, co potem

może sk

ooczyd się np. złą oceną lub, co gorsza, utratą pracy.

XXI w. można porównad do wyścigu szczurów. Nikt nie patrzy na innych,

ludzi interesuje

tylko swoje

dobro. U większości z nas dzieo wygląda tak: wstad, pójśd do pracy, wrócid, iś

d

spad. I tak w kółko.

To

trochę komiczne, ale faktycznie tak jest. Przez napływ obowiązk

ów nie starcza nam czasu na nic

ani

na to by się odprężyd, ani na to

,

aby pomyśled

,

czy

,

goni

ąc

za przysłowiowym stadem s

zczurów

,

postępujemy dobrze. A co ze stresem? Towarzyszy on nam od z

awsze. Gdy coś nam nie wychodzi

,

jesteśmy zdenerwowani i mamy ochotę rozszarpad wszystkich i wszystko na kawałki. Dobrze, że

czasami znajdzie się osoba, której uda się si

ę

nas uspokoid , bo inaczej mogłoby to się sko

o

czyd

bardzo źle.

Tak samo za mało czasu

poświęcamy swoim bliskim. Kiedyś wysłanie listów było chlebem

powszednim , a teraz? Teraz to zanika. Świat idzie naprzód , a z

nim metody komunikowania się

. Ja

osobiście nie spotkałam żadnej osoby, która po dziś dzi

e

o wysyła listy. Wszyscy porozumiewają s

ię za

pomocą SMS

-

ów, e

-

maili i dzwonią do siebie. Jest jeszcze jednak częś

d

osób, która na świ

ę

ta

czy to

wielkanocne

,

czy bożonarodzeniowe, wysyłają kartki z życzeniami, podtrzymując tym samym

tradycję.

Na koniec nasuwa mi się jedno pytanie, czy naprawdę w

arto jest się spieszyd? Wszystko upraszczad

do minimum? Postar

aj

my się poświęcid trochę czasu sobie i bliskim, bo przecież czas biegnie

nieubłagalnie i w koocu może byd na wszystko za późno.