Powietrze atmosferyczne jest bezbarwną i bezwonną mieszaniną gazów. Składa się z azotu (78%), tlenu (21%), gazów szlachetnych, dwutlenku węgla (0,03%) oraz pary wodnej i zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i mineralnego. Wśród zanieczyszczeń powietrza wyróżnia się: • Zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego, powstałe na skutek wybuchów wulkanów, pożarów lasów, burz piaskowych, huraganów, procesów rozkładu materii organicznej, • Zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego związane z działalnością człowieka. Nieorganicznymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są: • Energetyka (SO2, CO2, CO, NOx, pyły i WWA), • Przemysł, • Komunikacja (NOx, CO, CO2, CxHy, Pb i pyły), • Rolnictwo (NH3, N2O, CH4, odory), • Gospodarka (odory, NLZO, pyły). Najpoważniejszymi skutkami zanieczyszczeń środowiska są: • Efekt cieplarniany, • Dziura ozonowa, • Kwaśne deszcze, • Smog, • Ozon, • Hałas, • Odory (niepożądane zapachy). EFEKT CIEPLARNIANY zwany również szklarniowym, jest zjawiskiem ocieplenia się klimatu Ziemi, polegającym na zatrzymywaniu pewnej ilości ciepła emitowanego do atmosfery. Spowodowane jest to wzrostem zawartości gazów: głównie dwutlenku węgla (CO2), freonów, metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O). Na powstawanie efektu cieplarnianego mają również wpływ inne gazy powstające podczas spalania, np. tlenek węgla (CO), pozostałe tlenki azotu (NO, NO2) i węglowodory. Wzrost zawartości CO2 i innych gazów może zatem podnieść temperaturę Ziemi do niebezpiecznego poziomu, co może się przyczynić do zmian klimatu. Konsekwencją efektu cieplarnianego jest podniesienie poziomu mórz i zalanie bardzo zaludnionych terenów. Wzrośnie także częstsze i gwałtowniejsze występowanie takich zjawisk, jak huragany czy powodzie. Wyższe temperatury mogą poprawić warunki dla rolnictwa, ale spowodują wysuszenie obecnie żyznych terenów. Aby zapobiec rozszerzaniu się efektu cieplarnianego należy zmniejszyć spalanie węgla, gazu i ropy. Należy poprawić również efektywność samych elektrowni. Pojazdy silnikowe są odpowiedzialne za dużą część emitowanego dwutlenku węgla. Poza możliwością ograniczenia emisji gazów, można także zmierzać do usunięcia CO2 z atmosfery. Należy wtedy zahamować wyrąb i wypalanie lasów oraz sadzenie co najmniej takiej samej ilości drzew która uległa zniszczeniu. Drzewostan ma bardzo duży wpływ na regulację ilości CO2 w atmosferze. DZIURA OZONOWA jest zjawiskiem polegającym na zmniejszaniu się ilości ozonu w ozonosferze. Jest zjawiskiem niebezpiecznym, ponieważ ozon jest odpowiedzialny za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca....