Temat: „Czym jest dla mnie Państwo” Czym jest dla mnie Państwo?. Jest to bardzo trudne pytanie. Tym bardziej we współczesnym świecie. Na początek może przypomnę trochę definicji państwa, teorii powstania państwa, jego funkcji, form, typów i funkcji państwa, a następnie spróbuję odnieść się do tego zagadnienia. W podstawowym znaczeniu słowa państwo oznacza szczególnego rodzaju organizacje. W języku polskim termin państwo zaczął oznaczać organizację państwową dopiero od początków XIX w. W języku polskim wiąże się on ze słowem „pan”. Panem natomiast jest ten, kto jest wyróżniony przez swoją zwierzchnią pozycję społeczną, ten, kto panuje, ten, kto ma majątek i władzę. W Polsce przedrozbiorowej terminem „państwo” określano niekiedy wielkie ziemskie dobra magnackie. Nazwa „państwo” pojawiła się w językach europejskich wraz z uświadomieniem sobie przez ludzi odrębności dwu instytucji publicznych – osoby władcy oraz publicznoprawnego, społecznego tworu organizacyjnego, którego władca nie jest dysponentem – właścicielem, lecz jedynie najwyższym funkcjonariuszem. W Polsce znalazło to wyraz w upowszechnieniu się w okresie monarchii stanowej określania „Korona Królestwa Polskiego” oznaczającego ziemnie wraz z zamieszkałą na nią ludnością, pozostające pod władaniem kolejnych królów polskich. Wcześniej z państwem utożsamia bowiem osobę władcy i jego włości. Było to patrymonialne rozumienie państwa. Termin „państwo” jest dziś używany w dwu, co najmniej, podstawowych znaczeniach. Państwo to – struktura organów władzy publicznej ; aparat władztwa publicznego, „piramida” urzędów. Nadając takie znaczenia terminów „państwo” wprowadza się zarazem ostre rozróżnienie między państwem a społeczeństwem. Niekiedy nawet państwo i społeczeństwo (czasem naród) przedstawia się jako jakości przeciwstawne. Państwo to tyle, co ludzie władzy: policjant, urzędnik, sędzia oraz organy publiczne, w których skład wchodzą – policja, ministerstwa, sady itp. W państwach, w których społeczeństwo ma się źle, gdzie stosunki społeczne nie układają się pomyślnie, tego typu postrzeganie państwa jest nagminne. W społeczeństwach, w których obywatele czują się dobrze, dychotomia: społeczeństwo - państwo zaciera się w więzieniu potocznym, choć z pewnością nie do końca. Na państwo można spojrzeć także jak na wspólnotę ludzką ( obywatelską). Wspólnota ta funkcjonuje nie tylko za życia jednego pokolenia, jest związkiem pokoleń. Państwo to nie tylko my – obecnie żyjący, ale i nasi poprzednicy oraz następcy. Dziedziczymy terytorium państwa, jego instytucje ( np. sejm), symbole ( godło, flaga), przekonanie o...