academy - akademia independent school - szkoła niepubliczna/społeczna junior high school/middle school- gimnazjum kindegarten/nursery school- przedszkole primary/elementary school - szkoła podstawowa private school - szkoła prywatna public school - szkoła prywatna secondary/high school - szkoła średnia single-sex school - szkoła tylko dla chłopców/dziewcząt state/public school - szkoła państwowa university - uniwersytet canteen/dining room - stołówka classroom - klasa common room -świetlica computer room - pracownia komputerowa corridor - korytarz gym(gymnasium) - sala gimnastyczna headmaster's office - gabiunet dyrektora laboratory/lab - pracownia library - biblioteka office - sekretariat playground - boisko do zabawy science lab - sala do nauki biologi, chemi, fizyki sports field - boisko sportowe staffroom - pokój nauczycielski classmate/schoolmate - kolega/koleżanka ze szkołt/klasy college/university student - student deputy head/assistant principal - zastępca dyrektora form teacher - wychowawca examiner - egzaminator head teacher/principal/headmasters/headmisterss - dyrektor/dyrektorka lacturer - wykładowca pupil/student - uczeń schoolboy - uczeń scholgirl - uczennica teacher - nauczyciel teaching staff - grono pedagogiczne professor - nauczyciel, profesor Art - sztuka club - kółko English language and literature - język angielski foreign languages - języki obce Geography - geografia History - historia IT ( Information Technology) - informatyka Mathematics/Maths - matematyka Music - muzyka PE(Physical Education) - wychowanie fizyczne Religious Education - religia Science(Biology, Chemistry,Physics)- nauki przyrodnicze blackboard/whiteboard/board - tablica chalk - kreda copybook/exercise book/notebook - zeszyt file - segregator folder - teczka locker - szafka PE kit - strój gimnastyczny pencil case - piórnik ruler - linijka ruber - gumka textbook/coursebook - podręcznik )interactive) whiteboard - tablica(interaktywna) workbook - zeszyt ćwiczeń absence - nieobecnosc attendance - obecność attend school/classes/a course - uczęszczać do szkoły/na lekcje/kurs be present/absent - być obecnym/nieobecnym get/obtain... a certificate/a degree/a diplom - uzyskać świadectwo/stopien/dyplom get into university - dostac się na uczelnią graduate(n.) - absolwent graduate from(a university) - skończyć uczelnią leave school - skończyc szkołę MA - magister break/lunch break - przerwa/przerwa na lunch deadline - termin do a course - robić kurs grade - stopień ocena holidays - wakacje learn sth/about sth - uczyc się czegoś/ o czymś lesson/class - lekcja mark - ocena...