Biblia Biblia – (gr. Biblos – księgi) - wielkie arcydzieło, które ma ogromną wartość literacką, zawiera motywy uniwersalne, niepoddające się upływowi czasu sacrum – to, co święte profanum – to, co zwykłe, przyziemne, powszednie Języki biblijne: Starego Testamentu – hebrajski, aramejski, grecki Nowego Testamentu – grecki, aramejski Wybrane księgi Biblii: Starego Testamentu: - Pięcioksiąg Mojżesza(Tora)( otwiera Biblię, Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa) - Księga Hioba - Księga Psalmów - Księga Koheleta(Eklezjastesa) - księgi prorockie - Pieśń nad Pieśniami Nowego testamentu: - Ewangelie - Listy Apostolskie - Dzieje Apostolskie - Apokalipsa św. Jana Księga Koheleta – zawiera rozważania nad sensem życia, zaliczana do ksiąg mądrościowych, „marność nad marnościami” Księgi prorockie – reprezentują Księgi Izajasza, Ezechiela, Jeremiasza, Listy Apostolskie – to listy Apostołów, zawierają wyjaśnienie nauki Jezusa, określają normy moralne i obyczajowe Ewangelie – opowiadają o dziejach Jezusa, wyrażają Jego naukę Dzieje Apostolskie - księga dotycząca powstawania pierwszych gmin chrześcijańskich Księgi historyczne: Księga Rodzaju, Dzieje Apostolskie Księgi Prorockie: Księga Izajasza, Apokalipsa św. Jana Księgi mądrościowe: Księga Hioba, przypowieści z Ewangelii Kanon- reguła, norma, to zbiór ksiąg uznanych za natchnione, autentyczne Genesis – gr. Narodzenie, pochodzenie, nazwa pierwszej księgi biblijnej – Księgi Rodzaju kosmogonia – mitologiczne lub religijne wyobrażenie powstania świata szabat – ostatni dzień każdego tygodnia świętowany, by uczcić akt stworzenia świata Księga Hioba – porusza kwestie bliskie każdemu człowiekowi – pokazuje bohatera cierpiącego, Tematem jest problem cierpienia niezawinionego. Księga składa się z 3 częsci: pisanego prozą prologu, poetyckiego dialogu ujętego w 6 częsci oraz epilogu napisanego prozą.Powstał między V a III w. p.n.e. hiobowa wieść – zła, tragiczna wiadomość(o zbliżającej się karastrofie) Hiob symbolizuje człowieka doświadczającego cierpienia, które jest wpisane w ludzkie życie archetyp – prototyp, stały i niezmienny prawzorze zachowań i postaw ludzkich Psalmy: mądrościowe, błagalne, dziękczynne, pochwalne, inne Należą do ksiąg mądrościowych Biblii, jest ich około 150 powstawały od XI do III w.p.n.e. są skierowane do Boga. Mają charakter modlitewny i hymniczny Jest zbudowany paralelnie, czy składa się z dwóch, 3 lub 4 zwrotów powiązanych ze sobą myśl Głowna +uzupełnienie+uzupełnienie...