Zmarł w 1882 roku. ZAŁOŻENIE DARWIONOWSKIEJ EWOLUCJI 1. NADPRODUKCJA – liczba wydanego na świat potomstwa jest znacznie większa niż liczba osobników osiągających zdolność do reprodukcji 2. ZMIEMMOŚĆ – w potomstwie występują różnice międzyosobnicze (Darwin doceniał znaczenie zmienności, ale nie znał jej genetycznego podłoża) 3. WSPÓŁZAWODNICTWO – organizmy konkurują ze sobą, o ograniczone, dostępne dla nich zasoby (walka o byt) 4. PRZEŻYĆ, ABY SIĘ ROZMNOŻYĆ – osobniki odznaczające się najkorzystniejszymi cechami maja największe szanse przeżycia i reprodukcji Proces doboru naturalnego (selekcji naturalnej) powoduje zatem wzrost liczby korzystnych i spadek liczby niekorzystnych genów w populacji. Taka populacja staje się lepiej przystosowana do miejscowych warunków. Po pewnym czasie zmiany te kumulują się w populacjach geograficznie od siebie oddzielonych i mogą być na tyle znamienne, ze spowodują powstanie nowego gatunku. SYNTETYCZNA TEORIA EWOLUCJI Darwin uważał, ze osobniki przekazują swe cechy następnym pokoleniom, ale nie potrafił tego wyjaśnić. Kluczem do tego były prace, 13 lat młodszego od Darwina, czeskiego zakonnika Grzegorza Mendla. Niestety Darwin, podobnie jak cały ówczesny świat, nie znał ich. Dopiero w 1900 roku, czyli 16 lat po śmierci Mendla i 18 lat po śmierci Darwina, prace Mendla zostały odkryte dla nauki przez holenderskiego naukowca Hugo de Vries. Dzięki niemu ponad 50 lat temu biologowie połączyli mendlowską genetykę z darwinowskim ewolucjonizmem. Był to przełom, gdyż przedstawili oni wyczerpująca interpretacje ewolucji, znana jako ‘neodarwinizm’ lub ‘syntetyczna teoria ewolucji’. Na własne potrzeby nazwałam ja ‘mendlowskim darwinizmem’. Mendlowski darwinizm wyjaśnia obserwowana przez Darwina zmienność genetyczna o kategoriach mutacji i rekombinacji genetycznych. Obecnie biologowie akceptują podstawowe zasady mendlowskiego darwinizmu, lecz zachowując krytyczne myślenie, szczegółowiej analizują jej niektóre aspekty, np. role przypadku w wyznaczaniu kierunku ewolucji, szybkość powstawania nowego gatunku. Takie rozważania są skutkiem zweryfikowania niektórych dowodów kopalnych, odkryć molekularnych aspektów dziedziczności, a także wiele innych odkryć i badań. 1.Ewolucja biologiczna- to nieustanne, zwykle stopniowe, ukierunkowane , nieodwracalane zmiany powodujące przechodzenie organizmów z jednego stanu w drugi. Termin ewolucja wprowadził do biologii w XVIII w. Karol Bonnet na określenie zmian zachodzących w zaridku w trakcie przekształacania się go z miniaturowego zawiązka /ukrytego w plemniku lub komórce jajowej/ w formę ostateczną...