Właściwość rzeczowa organu Upoważnienie dl załatwienia określonych spraw, może być właściwością ustawową lun nabytą w drodze porozumienia między organami. Wskazana jest w ustawach ustrojowych czyli w ustawach powołujących określony organ, w ustawach kompetencyjnych. Przepis szczególny wskazuje organ właściwy miejscowo. Właściwość miejscowa organu Jest wyznaczona granicami administracyjnymi jednostki. Ustala się ją w zależności od podmiotu bądź rodzaju sprawy np. dla osoby fizycznej właściwie miejscowo jest ten organ na terenie którego dana osoba jest zameldowana na pobyt stały bądź przebywa z zamiarem stałego pobytu. W przypadku nieruchomości właściwym jest ten organ na terenie, którego nieruchomość się znajduje, natomiast jeżeli znajduje się ona na terenie dwóch organów, właściwy jest ten organ, na którym leży większa część nieruchomości. W przypadku przedsiębiorstwa właściwy jest ten organ na terenie, którego przedsiębiorstwo się znajduje lub ma być prowadzone. Zasada praworządności w postępowaniu administracyjnym Wynika ona z art. 6 i 7 KPA. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa i w granicach przez to prawo ustalonych. Organ administracji publicznej może ingerować w sferę życia obywatela w sposób władczy (nakazy i zakazy) wówczas jeżeli przepis prawa tak stanowi. Jeżeli przepis nie ingeruje określonej dziedziny ingerencja administracji jest bezprawna. Do administracji nie ma zastosowania reguła: co nie jest zakazane to jest dozwolone. Odnosi się ona do obywateli. Zasada ta kierowana jest do administracji publicznej bo dysponuje przymusem państwowym. Zasada dwuinstancyjności w postępowaniu administracyjnym Wynika z art. 15 KPA. Od każdej decyzji wydanej w I instancji służy stronie odwołanie do organu II instancji lub organu odwoławczego. Jeżeli decyzję wyda właściwy w sprawie minister lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze od takiej decyzji odwołanie nie służy. Jest to decyzja ostateczna, jednakże przepisy kodeksu przewidują środek jak gdyby odwoławczy – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym Na gruncie postępowania administracyjnego pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Nie musi posiadać ona kwalifikacji. Może być ustalone one na piśmie lub ustnie do protokołu. Pełnomocnictwo pisemne nie wymaga szczególnej formy np. poświadczenia notarialnego. Przepisy nie wymagają, żeby obdarowany pełnomocnictwem wyraził swoją wolę. Pełnomocnictwo w sprawach mniejszej wagi – organ może nie żądać pełnomocnictwa jeżeli pełnomocnikiem jest...