Precedencja Ukrainy Tłumaczenia nazwy kraju są następujące: po polsku – Ukraina, po angielsku – Ukraine, po ukraińsku/ rosyjsku – Україна/ Украина. Ukraina jest republiką demokratyczną z wielopartyjnym systemem politycznym. Władzą wykonawczą na Ukrainie jest Rząd Ukrainy natomiast władzę ustawodawczą sprawuje parlament Ukrainy. Najwyższe stanowisko w kraju sprawuje Prezydent. Jest głową państwa i występuje w jego imieniu, wybierany na 5-letnią kadencję, zgodnie z Konstytucją przysługuje mu 31 funkcji, m.in. za zgodą Rady Najwyższej Ukrainy powołuje Premiera Ukrainy, uchyla jego uprawnienia i podejmuje decyzję o jego odwołaniu. Premier jest przewodniczącym Gabinetu Ministrów Ukrainy. W konstytucyjnej strukturze organów władzy państwowej Ukrainy, Gabinet Ministrów zajmuje miejsce po Prezydencie i Radzie Najwyższej. Korzystając ze swych uprawnień wykonawczych pełni kilka ważnych funkcji w państwie, określonych w artykule 116 Konstytucji Ukrainy. Gabinet Ministrów Ukrainy jest odpowiedzialny przed Prezydentem Ukrainy oraz podlega kontroli i składa sprawozdania Radzie Najwyższej Ukrainy, kieruje Konstytucją i prawami Ukrainy. Obok Premiera w danym organie władzy zasiada Pierwszy Wicepremier, wicepremierzy i ministrowie. Prezydent Ukrainy powołuje, na wniosek Premiera Ukrainy, członków Gabinetu Ministrów Ukrainy. Premier kieruje pracą Gabinetu Ministrów Ukrainy wykonując program działania Gabinetu Ministrów Ukrainy, przyjęty przez Radę Najwyższą. Występuje z wnioskiem do Prezydenta Ukrainy o utworzenie, reorganizację i likwidację ministerstw i innych centralnych organów władzy wykonawczej. Dymisja Premiera Ukrainy oznacza odwołanie całego Gabinetu Ministrów. Obecny rząd Ukrainy został powołany w 2010 roku przez Prezydenta Janukowycza, po rezolucji odwołującej z funkcji premiera Julię Tymoszenko. Na jego czele stoi wspomniany Premier, wywodzący się z Partii Regionów, Pierwszy Wicepremier oraz 6 innych wicepremierów zarządzających różnymi obszarami życia państwa. W skład Gabinetu Ministrów Ukrainy wchodzi 21 ministrów. Większość z nich to politycy Partii Regionów. Precedencję stanowisk państwowych na Ukrainie: 1. Prezydent – Wiktor Janukowycz 2. Premier- Mikoła Azarow 3. Pierwszy wicepremier - Andrij Klujew 4. Wicepremier ds. Euro 2012 - Borys Kołesnikow 5. Wicepremier ds. siłowych - Wołodymyr Siwkowicz 6. Wicepremier ds. przemysłu i rolnictwa - Wiktor Słauta 7. Wicepremier ds. polityki regionalnej - Wiktor Tychonow 8. Wicepremier ds. humanitarnych - Wołodymyr Semynożenko 9. Wicepremier ds. gospodarczych - Serhij Tihipko 10. Minister Spraw Zagranicznych -...