Precedencja Ukrainy

Tłumaczenia nazwy kraju są następujące: po polsku – Ukraina, po angielsku – Ukraine, po ukraińsku/ rosyjsku – Україна/ Украина.

Ukraina jest republiką demokratyczną z wielopartyjnym systemem politycznym. Władzą wykonawczą na Ukrainie jest Rząd Ukrainy natomiast władzę ustawodawczą sprawuje parlament Ukrainy. Najwyższe stanowisko w kraju sprawuje Prezydent. Jest głową państwa i występuje w jego imieniu, wybierany na 5-letnią kadencję, zgodnie z Konstytucją przysługuje mu 31 funkcji, m.in. za zgodą Rady Najwyższej Ukrainy powołuje Premiera Ukrainy, uchyla jego uprawnienia i podejmuje decyzję o jego odwołaniu. Premier jest przewodniczącym Gabinetu Ministrów Ukrainy. W konstytucyjnej strukturze organów władzy państwowej Ukrainy, Gabinet Ministrów zajmuje miejsce po Prezydencie i Radzie Najwyższej. Korzystając ze swych uprawnień wykonawczych pełni kilka ważnych funkcji w państwie, określonych w artykule 116 Konstytucji Ukrainy. Gabinet Ministrów Ukrainy jest odpowiedzialny przed Prezydentem Ukrainy oraz podlega kontroli i składa sprawozdania Radzie Najwyższej Ukrainy, kieruje Konstytucją i prawami Ukrainy. Obok Premiera w danym organie władzy zasiada Pierwszy Wicepremier, wicepremierzy i ministrowie. Prezydent Ukrainy powołuje, na wniosek Premiera Ukrainy, członków Gabinetu Ministrów Ukrainy. Premier kieruje pracą Gabinetu Ministrów Ukrainy wykonując program działania Gabinetu Ministrów Ukrainy, przyjęty przez Radę Najwyższą. Występuje z wnioskiem do Prezydenta Ukrainy o utworzenie, reorganizację i likwidację ministerstw i innych centralnych organów władzy wykonawczej. Dymisja Premiera Ukrainy oznacza odwołanie całego Gabinetu Ministrów. Obecny rząd Ukrainy został powołany w 2010 roku przez Prezydenta Janukowycza, po rezolucji odwołującej z funkcji premiera Julię Tymoszenko. Na jego czele stoi wspomniany Premier, wywodzący się z Partii Regionów, Pierwszy Wicepremier oraz 6 innych wicepremierów zarządzających różnymi obszarami życia państwa. W skład Gabinetu Ministrów Ukrainy wchodzi 21 ministrów. Większość z nich to politycy Partii Regionów.

Precedencję stanowisk państwowych na Ukrainie:

1. Prezydent – Wiktor Janukowycz

2. Premier- Mikoła Azarow

3. Pierwszy wicepremier - Andrij Klujew

4. Wicepremier ds. Euro 2012 - Borys Kołesnikow

5. Wicepremier ds. siłowych - Wołodymyr Siwkowicz

6. Wicepremier ds. przemysłu i rolnictwa - Wiktor Słauta

7. Wicepremier ds. polityki regionalnej - Wiktor Tychonow

8. Wicepremier ds. humanitarnych - Wołodymyr Semynożenko

9. Wicepremier ds. gospodarczych - Serhij Tihipko

10. Minister Spraw Zagranicznych - Kostiantyn Hryszczenko

11. Minister Obrony Narodowej - Mychajło Jeżel

12. Minister Spraw Wewnętrznych - Anatolij Mohylew

13. Minister Zdrowia - Zinowij Mytnyk

14. Minister Gospodarki - Wasyl Cuszko

15. Minister Kultury i Turystyki - Michajło Kułyniak

16. Minister ds. Paliw i Energetyki - Jurij Bojko

17. Minister Przemysłu - Dmytro Kolesnikow

18. Minister Edukacji i Nauki - Dmytro Tabacznyk

19. Minister Sprawiedliwości - Ołeksandr Ławrynowicz

20. Minister Rodziny, Sportu i Młodzieży - Rawil Safiullin

21. Minister Rolnictwa - Mykoła Prysiażniuk

22. Minister Finansów - Fedir Jaroszenko

23. Minister Budownictwa - Ołeksandr Popow

24. Minister ds. Rozwoju Regionalnego - Wołodymyr Jacuba

25. Minister ds. Przemysłu Węglowego - Jurij Jaszczenko

26. Minister Ukrainy ds. sytuacji nadzwyczajnych i ochrony ludności przed skutkami katastrofy w Czarnobylu - Nestor Szufrycz

27. Minister Ukrainy ds. sytuacji nadzwyczajnych i ochrony ludności przed skutkami katastrofy w Czarnobylu - Antonets Vladimir (wykonywania obowiązków)

28. Minister Ukrainy ds. sytuacji nadzwyczajnych i ochrony ludności przed skutkami katastrofy w Czarnobylu - Michael Bolotskyh (wykonywania obowiązków)

29. Minister Ukrainy ds. sytuacji nadzwyczajnych i ochrony ludności przed skutkami katastrofy w Czarnobylu - Wiktor Bałoha

30. Minister sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy - Wiktor Bałoha

31. Minister-Sekretarz Rady Ministrów- Anatolij Tołstouchow

32. Minister Środowiska - Wiktor Bojko

33. Minister Transportu i Komunikacji - Kostiantyn Jefymenko

34. Minister Pracy i Polityki Socjalnej - Wasyl Nadraha

35. Minister Pracy i Polityki Socjalnej - Serhij Tihipko