Religia – system wierzeń i praktyk, określający relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sacrum i sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym, w czynnościach religijnych, w sferze społeczno-organizacyjneji w sferze duchowości indywidualnej. Zacznijmy od przyjrzenia się Biblii. Biblia jest jednym z ważnych źródeł kultury europejskiej, zarówno w sferze religijno-moralnej jak również w sferze inspiracji artystycznych. Biblia odegrała szczególną rolę w rozwoju piśmiennictwa staropolskiego. Średniowieczna Europa stanowiła wspólnotę kulturową, w której Biblia była niepodważalnym autorytetem jako zbiór pism sakralnych. Dla wyznawców judaizmu i licznych wyznań chrześcijańskich taką funkcję pełni nadal. Jest Świętą Księgą zawierającą prawdy o zbawieniu. Jest Ona także natchnieniem dla wielu myślicieli, artystów, pisarzy, inspiracją literatury, rzeźby, malarstwa i muzyki. Dla literatury stanowi niewyczerpalny skarbiec wzorów osobowych i postaw, fabuł, anegdot, wątków, motywów, symboliki, frazeologii i stylistyki. Wersety biblijne wchodzą do języka potocznego (Sodoma i Gomora, hiobowe wieści, trąby jerychońskie, owoc zakazany, zamienić się w słup soli, salomonowa mądrość, wdowi grosz). Utrwalona w powszechnej świadomości pamięć obrazów i wersetów biblijnych, powodują, że stanowią one wspólny repertuar środków wyrazu, które poprzez literaturę wchodzą do języka potocznego. Biblia jest dobrem powszechnym, kulturowym, dziedzictwem literatury europejskiej i światowej wszystkich czasów. Biblia rozpoczyna się Księgą Rodzaju, w której zawarty jest opis powstania świata. Świat został stworzony przez Boga według określonego porządku, kreacja rozpoczęła się, kiedy oddzielił on dzień od nocy i niebo od ziemi, powołuje do życia kolejne dzieła poprzez nadawanie im nazw. Ukoronowaniem dzieła stworzenia jest człowiek - Adam - stworzony na podobieństwo Boga (antropomorfizm). Został stworzony „z ziemi" i ożywiony tchnieniem Boga, dlatego ma w sobie coś boskiego, który ma w sobie coś boskiego. Księga Rodzaju opisuje kolejne działania przez sześć dni, natomiast siódmy dzień jest dniem odpoczynku. Dzieło stworzenia jest dziełem doskonałym. Starożytność to nie tylko Biblia, choć uważana jest za podstawowe źródło, z której wyrosła i na bazie której rozwija się cała cywilizacja (kultura, literatura, sztuka świata zachodniego). Sposoby nawiązań do kultury antycznej są różne, od odwołań do mitów, motywów, wątków, postaci literackich po osoby konkretne oraz kanony i założenia sztuki klasycznej. To właśnie z kultury...