INNOWACJE W STRATEGII ROZWOJU FIRM Zmiany zachodzące w otoczeniu powodują , że współczesna firma staje wobec realiów , nowych wyzwań i niepewności . Z każdej strony pojawiają się naciski do wprowadzania nowych rozwiązań we wszystkich sferach działalności : produkcji , technologii , marketingu itp. Aby dostosować się do zmian zewnętrznych , firma musi wprowadzać także u siebie różne zmiany i innowacje modyfikujące czy przekształcające jej charakter i naturę , burzyć istniejący ład i porządek , a wprowadzać nowy , pozwalający jej lepiej wypełniać swoje funkcje względem otoczenia . Wprowadzając różne zmiany o większym czy mniejszym zakresie , firma podejmuje walkę o przetrwanie bądź utrzymanie czy też poprawienie swojej pozycji strategicznej na rynku . Większość z tych zmian ma charakter zewnętrzny. Ich źródłem są naciski z zewnątrz inspirujące lub zmuszające do wprowadzania zmian w firmie . Są też zmiany wewnętrzne, będące rezultatem stabilnych rutynowych procesów , jak też podejmowane z inicjatywy własnej kierownictwa firmy , dostrzegającego konieczność jej przekształcania . Zmiany te stają się tak powszechne i ważne , że nie tylko trzeba je akceptować , ale wręcz nimi zarządzać . Ponad to poszukiwanie zmian i traktowanie ich jako szans dla podejmowania nowej działalności staje się nieodłączną właściwością współczesnego przedsiębiorcy . Współczesne przedsiębiorstwa powstają dzisiaj pod wpływem dwóch zasadniczych sił , jakimi są : rynek , którego potrzeby starają się zaspokajać poprzez marketing , i postęp techniczny umożliwiający zaspokajanie przyszłych potrzeb w sposób skuteczniejszy . Można więc powiedzieć , że nowoczesne przedsiębiorstwo ma dwie podstawowe funkcje : marketing i innowacje , które rozwija w sposób jednoczesny . Większość przedsiębiorstw skupia swe wysiłki na marketingu i zaniedbuje innowacje , zapominając o tym , że firma , która chce się rozwijać i dobrze prosperować , musi ciągle doskonalić wyroby , procesy technologiczne i organizację produkcji , a więc stale poszukiwać innowacyjnych rozwiązań i wdrażać je do praktyki . Rozwój wymaga zatem opracowania strategii promowania innowacji oraz tworzenia dla nich korzystnego klimatu psychospołecznego i skutecznego systemu stymulacji . Brak innowacji staje się najczęściej głównym źródłem zmniejszania się konkurencyjności firmy . Obecnie już coraz więcej przedsiębiorstw uznaje , że innowacyjność jest podstawą przedsiębiorczości , nie wszystkie jednak wiedzą jak wprowadzać i promować innowacje . 1 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Sukcesy przedsiębiorstw zależą dzisiaj coraz bardziej od ich...