Lech Wałęsa urodził się 29 września 1943 roku w Popowie. Uczył się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Lipnie. Następnie pracował jako elektryk samochodowy i pojazdów ciągnikowych w Łachocinie. W 1967 roku zatrudnił się w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. W 1969 roku ożenił się z Danutą Gołoś, z którą ma ośmioro dzieci. W czasie strajków na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku był członkiem komitetu strajkowego ibrał udział w rozmowach z Edwardem Gierkiem. W 1976 roku został zwolniony z pracy za krytykę partyjnych organizacji związkowych. Wówczas zatrudnił się w Gdańskich Zakładach MechanizacjiBudownictwaZREMB. Współpracował z KSS KOR, współredagował „Robotnika Wybrzeża” i był członkiem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Po wybuchu strajków w Gdańsku w 1980 roku, 14 sierpnia przybył do Stoczni Gdańskiej i stanął na czele Komitetu Strajkowego, a następnie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 31 sierpnia podpisał w imieniu strajkujących jedno z czterech porozumień sierpniowych. Z ramienia władzy występował wówczas wicepremier Mieczysław Jagielski. Na mocy tych postanowień Wałęsa został przywrócony do pracy w Stoczni Gdańskiej. Stanął również na czele powołanych do życia legalnych związków zawodowych NSZZ „Solidarność” (pokonując w wyborach Andrzeja Gwiazdę, Mariana Jurczyka i Jana Rulewskiego). W czasie stanu wojennego był internowany w Chylicach, Otwocku Wielkim i Arłamowie. Zwolniono go w listopadzie 1982 roku. Mimo że „Solidarność” została zdelegalizowana, Wałęsa pozostawał przywódcą jej podziemnych struktur. W 1983 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla,alewładze nie przyznały mu paszportu, dlatego w jego imieniu nagrodę odebrała żona Danuta Wałęsowa, a przemówienie Wałęsy odczytał Bohdan Cywiński. W 1987 roku został przewodniczącym wpół legalnej Krajowej Komisji Wykonawczej NZZ Solidarność”. Stanął również na czele strajku w Stoczni Gdańskiej w 1988 roku. Po podjęciu rozmów z władzami zarządził zakończenie strajków, które wybuchły w wielu miejscach kraju i w listopadzie 1988 roku wziął udział wtelewizyjnejdebacie z Alfredem Miodowiczem, szefem OPZZ. Okazało się, że Wałęsa jest postacią niezwykle medialną, z interesującymprogramemwyprowadzenia kraju z kryzysu ekonomicznego i potrafi przekonać rzesze ludzi do swoich poglądów. Efektem tej debaty stały się obrady Okrągłego Stołu. W wyniku jego porozumień ogłoszono częściowo wolne wybory czerwcowe. Komitet Obywatelski Solidarność mimo że je wygrał, mógł zdobyć jedynie...