„Człowiek a lokalna gospodarka”, aby móc poprawianie ocenić obecną sytuację oraz zaproponować nowe sugestie, które umożliwiłby poprawę sytuacji mieszkańców na rynku lokalnym, należy zapoznać się z definicją rynku lokalnego.

Rynek lokalny, jako obszar obejmujący swym zasięgiem niewielki teren, najczęściej gromadzi on kupujących i sprzedających z jednej gminy lub miasta.

W mojej pracy rynek lokalny będzie obejmował obszar Powiatu Koneckiego.

Należy nie tylko znać definicję rynku, ale także jego sytuacje. Poniżej zaprezentuję dane obrazujące obecną sytuację w moim powiecie:

-jednostki gospodarcze: 6340

 41% działalność handlowa, hurtowa

 15% działalność produkcyjna

 13% budownictwo

 5% transport

-liczebność populacji: 82 848

-stopa bezrobocia: 22,2%

Podjęto wiele działań, które przyczyniły się do spadku bezrobocia a są to m.in. dobre tempo inwestycji w tym finansowanych ze środków UE, wsparcie zatrudniania bezrobotnych ze środków FP jak i EFS (organizowanie staży, przygotowań zawodowych w miejscu pracy, prac interwencyjnych, udzielaniu bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej a także innych przedsięwzięć wpierających pracodawców i osoby bezrobotne), wyjazdy osób bezrobotnych do pracy za granicą. To stopa bezrobocia w naszym powiecie jest wyższa od wojewódzkiej (13.5%) oraz krajowej (9.5%).

Pierwszym czynnikiem zostało wymienione dobre tempo inwestycji, aczkolwiek to właśnie dzięki dobremu wykorzystaniu środków unijnych na rynku lokalnym możliwe jest tworzenie nowych miejsc pracy.

Unia Europejska daje możliwość dofinansowania nawet do 40 000 zł na założenie nowej działalności gospodarczej. Należy spełnić następujące warunki:

Wziąć udział w rekrutacji, czyli złożenie pomysłu na biznes wraz z potrzebnymi załącznikami, następnym krokiem jest udział w szkoleniu obejmujący zakres prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawnego napisania Biznes Planu. Bardzo ważnym elementem jest stworzenie Biznes Planu, bo to od niego zależy czy dostaniemy dofinansowanie. Ostatnim krokiem jest założenie własnej działalności gospodarczej, otrzymanie dofinansowania i wprowadzanie wizji firmy w życie.

Aby to wszystko mogło się udać osoba ta musi mieć plan, wizje swojej przyszłości.

Musi być ona przedsiębiorcza.

Osoba, która chciałaby uzyskać dotację na rozpoczęcie własnej działalności powinna zgłosić się do odpowiedniej instytucji, czyli tzw. operatora w swoim regionie. Operator przed podjęciem współpracy może przeprowadzić rekrutację (np. rozmowę kwalifikacyjną)

z chętnymi do przystąpienia do projektu. Szczegółowych informacji oraz kontaktów do tych instytucji należy szukać:

 w Urzędach Marszałkowskich

 lub Wojewódzkich Urzędach Pracy.

O konkretne dla danego terenu informacje można pytać też w tzw. regionalnych punktach informacyjnych. Jeśli projektodawca przyjmie nasz pomysł, on też zadba o dalsze procedury.

W teorii ekonomii przedsiębiorczość definiowana jest, jako swoista forma pracy

lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji.

Główne cechy przedsiębiorców to m.in. umiejętność dostrzegania potrzeb

i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka.

O przedsiębiorczości można mówić w dwóch wymiarach:

1. Proces: (akt tworzenia i budowanie czegoś nowego, nowego przedsiębiorstwa). Przedsiębiorczość to zorganizowany proces działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku. W procesie budowania podkreśla się:

 Kreatywność i innowacja

 Umiejętność wykorzystania pomysłów, okazji

 Ryzyko (niepewność)

2. Zespół cech: opisujących szczególny sposób postępowania człowieka.

Przedsiębiorczość wyróżnia się:

 Dynamizmem, aktywnością

 Skłonnością do podejmowania ryzyka

 Umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków

 Postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem

 Innowacyjnością i motoryką

Nie tylko osoby, które zakładające własną działalność powinny posiadać cechy przedsiębiorcy, ale także osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji na szczeblu Zarządu Powiatu. Powinny one także znać szanse panujące na rynku lokalnym i umiejętnie

je wykorzystywać. Ale jak to powiedział T. H. Leslie "Życiowa gra polega nie tyle na tym, żeby mieć dobre karty, ile żeby dobrze rozegrać marne." Dlatego równie ważne są zagrożenia.

 Władze samorządowe powinny być, co najmniej sojusznikiem lub wręcz inicjatorem działań mających na celu tworzenie firm społecznych

 Stworzone odgórnie systemowe rozwiązania

Wpisane w działalność instytucji rynku pracy są ze względu na swoje zbiurokratyzowanie kosztowne i mało atrakcyjne dla samorządów.

 Samorządowcy to pragmatycy. Działają na rzecz zaspokajania bardzo szerokich lokalnych potrzeb,

Na terenie Powiatu Koneckiego na lata 2008-20013 zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji następujące projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych są to m.in.:

1. „Euroszansa – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

z powiatu koneckiego”

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich

Jego celem jest wspieranie osób bezrobotnych poprzez: szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Ponadto uczestnicy zostaną objęci doradztwem zawodowym, pośrednictwem pracy oraz Indywidualnym Planem Działania.

2. „ISO dla Obszarów Metropolitalnych”

Starostwo Powiatowe w Końskich

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania urzędów oraz podniesienie, jakości świadczonych przez nie usług.

3. "Kadra - to kapitał"

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich

Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych w PUP Końskie w latach 2010-2013.

4. . „Kształtowanie kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu zawodowego”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich

Założeniem projektu jest zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych

na rozwój kompetencji kluczowych (ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości i nauk przyrodniczo-matematycznych). Celem projektu jest pobudzanie uczniów do samorealizacji ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, wzrost umiejętności w tym zakresie, zwiększenie motywacji do nauki

a także przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.

5. "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego"

Starostwo Powiatowe w Końskich

Projekt ma na celu wzmożenie ruchu turystycznego, co z kolei ożywi życie gospodarcze i stworzy warunki do inwestowania. W ramach projektu opracowane zostaną mapy turystyczne, przewodniki, tablice informacyjne oraz opracowana zostanie wspólna strona internetowa dla powiatów biorących udział w projekcie.

„By żyło się lepiej. Wszystkim”

Jakie należy podjąć działania? Co robić? Aby zmienić na lesze sytuacje gospodarczą panującą na rynku lokalnym. Należy zacząć od poprawy poszczególnych sektorów gospodarki na rynku lokalnym.

PRZEMYSŁ

Obecnie powiat konecki jest piątym, co do wielkości ośrodkiem przemysłowym województwa świętokrzyskiego. Dominujące branże to: metalowa, odlewnicza, ceramiczna, drzewna, chemii budowlanej i spożywcza. Rozwijają się również firmy odzieżowe, produkcyjne oraz usługi, handel i transport. W trzecim kwartale 2008 roku zanotowano spadek korzystnych tendencji wzrostu zatrudnienia w dużych podmiotach powiatu koneckiego. Dwie duże firmy odzieżowe ogłosiły upadłości.

Do największych zakładów powiatu koneckiego należą: Ceramika Nowa Gala S.A, Ceramika KOŃSKIE Sp. z o.o. , Ceramika GRES S.A , Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A , Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Hydromel Sp. z o.o., PWTK Termo – Tech Sp. z o.o., HENKEL Bautechnik Polska Sp. z o.o., V.I.S. Production Sp. z o.o., THE EUROPEAN VAN COMPANY Sp. z o. o.

BEZROBOCIE

Na 31 grudnia 2008r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich było zarejestrowanych 7973 osób bezrobotnych. W ciągu minionego roku bezrobocie zmniejszyło się o 353 osób bezrobotnych. Nastąpił również spadek stopy bezrobocia o 1, 1% i wskaźnik ten wyniósł na koniec 2008 r. 22,2%.

Główne wskaźniki charakteryzujące strukturę bezrobocia w Powiecie Koneckim kształtują się następująco:

Bezrobotne kobiety 4 602 57,7 %

Osoby z prawem do zasiłku 1 636 20,5

Zamieszkali na wsi 5 715 71,7 %

Bezrobotni do 25 roku życia 1 359 17,0 %

Długotrwale bezrobotni 5 057 63,4 %

Powyżej 50 roku życia 1 752 22,0 %

Bez kwalifikacji zawodowych 2 768 34,7 %

Samotnie wychowujący, co najmniej

Jedno dziecko do lat 7 369 4,6 %

Bezrobotni niepełnosprawni 171 2,1%

Cudzoziemcy 1 0,01 %

Analizując przedstawione wielkości i wskaźniki należy stwierdzić, że większość z nich negatywnie wpływa na aktywizację bezrobotnych i spadek bezrobocia w powiecie (długotrwale bezrobotni, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych). Należy jednak zauważyć, że główne czynniki, które decydują o poziomie bezrobocia i sytuacji na rynku pracy leżą w większości poza służbami zatrudnienia. Do nich należy zaliczyć:

 Kształtowanie właściwej polityki gospodarczej w Kraju,

 Sytuację międzynarodową i globalną,

 Tworzenie właściwego, prostego i przyjaznego prawa,

 Organizacja szkolnictwa pod potrzeby zmieniającego się rynku,

 Właściwe wykorzystanie zasobów – w tym ludzkich,

DŁUG PUBLICZNY

W 2011 wzrósł o 4,25%. Obecnie deficyt budżetu 2011 roku w wyniósł 16.500.000 zł.

Przede wszystkim należy szybko zrestrukturyzować i ustabilizować system bankowy oraz znaleźć sposób na przeprowadzenie reformy świadczeń usług publicznych, bo w najbliższych latach Powiat Konecki będzie miał do dyspozycji znacznie mniejsze środki.

WNIOSKI

Jakie należy podjąć działania, aby poprawić obecną sytuację panującą na rynku?

Uważam, iż podstawowym czynnikiem jest zmniejszenie stopy bezrobocia.

Trzeba szukać wszelkich impulsów rozwojowych gospodarki, bo gospodarka rozwijająca się tworzy miejsca pracy. Jest oczywiście istotne zapraszanie inwestorów i tworzenie warunków dla inwestycji krajowych, zagranicznych, dlatego, że każda nowa inwestycja tworzy miejsca pracy.

Natomiast nowe inwestycje, nowe przedsiębiorstwa tworzące się są szansą.

Jest to oczywiście konieczne i bez tego niczego nie zrobimy, wygospodarowanie pieniędzy na aktywną walkę z bezrobociem. Potrzeba stworzyć wiele miejsc pracy poprzez rozwój budownictwa, poprzez roboty publiczne, drogi, autostrady, inwestycje ekologiczne, tak jak na całym świecie.

Ważnym czynnikiem jest także poprawa relacji między instytucjami publicznymi.

W większości przypadków rola tych relacji dla rozwoju badanych podmiotów jest bardzo duża lub duża. Bo tylko dzięki dobrej współpracy gmin, powiat może osiągać z tego korzyści.

Aby poprawić sytuację na rynku lokalnym oraz poziom zadowolenia mieszkańców należy stworzyć nowe miejsca pracy a także zwiększyć poziom płac.