Ignacy Krasicki urodził się w ziemi sanockiej w 1735 roku . Pochodził z podupadłej rodziny magnackiej . Rodzice wybrali więc dla niego drogę kariery duchownej , na której w ówczesnych warunkach najprędzej mógł zdobyć wysokie stanowisko . Nauki szkolne pobierał w Kolegium Jezuickim we Lwowie . Przez pewien czas przebywał za granicą , w Rzymie . Wyróżniając się zdolnościami i zaletami towarzyskimi , Krasicki wcześnie zdobywa godności duchowne i świeckie . Jest kapelanem króla Stanisława Augusta , później zajmuje stanowisko prezesa trybunału małopolskiego , w trzydziestym pierwszym roku życia jest już mianowany biskupem warmińskim. Zainteresowania i zamiłowania Krasickiego sprawiły , że wcześnie rozpoczął twórczość literacką i tej twórczości głównie się dawał . Twórczość jego niezwykle bogata i rozmaita odznaczała się głęboką , mądrą treścią i piękną formą . Nie było niemal rodzaju literackiego , którego by nie uprawiał . Pisał artykuły dziennikarskie , felietony , rozprawki moralizatorskie , małe powiastki i duże powieści , komedie , bajki , satyry , poematy , listy poetyckie i drobne wiersze . Cała twórczość Krasickiego była przepojona twórczymi poglądami wieku Oświecenia , głębokim przekonaniem o decydującej roli oświaty i nauki . Starał się też Krasicki w swojej twórczości oświecać i uczyć społeczeństwo polskie . Służył wytrwale postępowi , był nieprzejednanym wrogiem zacofania , ciemnoty , fanatyzmu . Umiejętnie i z pasją zwalczał i ośmieszał wiekowe przesądy i przejawy upadku moralnego we współczesnym mu społeczeństwie . Uczucia patriotyczne poety znalazły wyraz w pięknym krótkim wierszu pt. " Hymn do miłości ojczyzny ." Artyzm Krasickiego przejawił się w mistrzostwie stylu , odznaczającym się jasnością , prostotą , lekkością , swobodą , starannym doborem wyrazów , logicznością i zwartością budowy zdań . Najpełniejszy wyraz znalazł artyzm Krasickiego w bajkach o charakterze satyrycznym , zjednując mu miano najznakomitszego bajkopisarza polskiego . W bajkach ośmiesza poeta ujemne strony życia , najpospolitsze wady ludzkie : głupotę , zarozumialstwo , pychę , egoizm , panowanie siły...