MAGAZYN

Jednostka funkcjonalno organizacyjna służąca do przechowywania dóbr materialnych

Jest planowaną przestrzenią

Składa się z

• Zapasów

• Wolnej przestrzeni

• Personelu

• koszta

• Organizacji gospodarki mag.

Spełnia funkcje

1. skoordynowanie wielkości podaży i popytu

2. zredukowanie kosztów transportu

3. wspomaganie procesów produkcyjnych

4. wspomaganie procesów magazynowych

Realizuje zadania:

1. przechowuje towary

2. działania manipulacyjne

Rodzaje:

• Przemysłowe – zapewniają ciągłość produkcji i zbytu

• Dystrybucyjne (handlowe) – zapewniają rozdział towarów oraz zaopatrzenia

• Rezerwowe – gromadzone i przechowywane na dłuższy czas

Ze względu na postać przechowywania

1. Sztukowe

2. Sypkie

3. Ciecze i gazy

Ze względy na warunki przechowywania i zagrożenia

1. Nie wymagające specjalnych warunków, nie stwarzające zagrożenia

2. Wymagające określonych warunków

3. Stwarzające zagrożenie

Za magazyn wysokiego składowanie uznaje się mag. W których

1. regały stanowią konstrukcję nośną

2. strefa składowania jest obsługiwana przez automatyczne układnice

ZAPAS MAGAZYNOWY

Dobro materialne przyjęte fizycznie i dokumentalnie do magazynu

Kryteria kwalifikowania:

• przeznaczenie zapasów

• powody i przyczyny tworzenia

• szybki obrót

Własności naturalne decydujące o warunkach przechowywania zapasów:

• wrażliwość na warunki atmosferyczne

• kształt, wymiar, stan skupienia

• odporność na piętrzenie

• właściwości ubytkowe

• wymagania zw. z konserwacją

• podatność na kolizje

• podatność na samonagrzewanie

• higroskopijność

• pyłochłonność

Wrażliwość na warunki atmosferyczne jest zw. z :

• opady

• temperatura

• wilgotność

• promieniowanie słoneczne

• zanieczyszczenia powietrza

• ruchy powietrza

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Są zbiorem wymagań przechowalniczych

Stanowione one zespół czynników i działań, które zapewniają:

1. Zachowanie cech jakościowych, ilościowych i handlowych

2. Bezpieczne warunki pracy

3. Bezpieczeństwo budowli, wyposażenia magazynowego i środowiska naturalnego

Najważniejszymi czynnikami zapewniającymi warunki przechowywanie są:

• Warunki klimatyczne

• Rodzaje przestrzeni

• Wymagany rodzaj instalacji

• Sposób składowania

• Warunki rozmieszczenia

• Warunki kontroli

• Warunki konserwacji

Cechy charakteryzujące przechowywanie:

• Warunki pakowania

• Opakowania jednostkowe

• Opakowania zbiorcze

• Opakowania transportowe

• Warunki składowania

• Warunki konserwacji

• Okres przechowywania