MAGAZYN Jednostka funkcjonalno organizacyjna służąca do przechowywania dóbr materialnych Jest planowaną przestrzenią Składa się z • Zapasów • Wolnej przestrzeni • Personelu • koszta • Organizacji gospodarki mag. Spełnia funkcje 1. skoordynowanie wielkości podaży i popytu 2. zredukowanie kosztów transportu 3. wspomaganie procesów produkcyjnych 4. wspomaganie procesów magazynowych Realizuje zadania: 1. przechowuje towary 2. działania manipulacyjne Rodzaje: • Przemysłowe – zapewniają ciągłość produkcji i zbytu • Dystrybucyjne (handlowe) – zapewniają rozdział towarów oraz zaopatrzenia • Rezerwowe – gromadzone i przechowywane na dłuższy czas Ze względu na postać przechowywania 1. Sztukowe 2. Sypkie 3. Ciecze i gazy Ze względy na warunki przechowywania i zagrożenia 1. Nie wymagające specjalnych warunków, nie stwarzające zagrożenia 2. Wymagające określonych warunków 3. Stwarzające zagrożenie Za magazyn wysokiego składowanie uznaje się mag. W których 1. regały stanowią konstrukcję nośną 2. strefa składowania jest obsługiwana przez automatyczne układnice ZAPAS MAGAZYNOWY Dobro materialne przyjęte fizycznie i dokumentalnie do magazynu Kryteria kwalifikowania: • przeznaczenie zapasów • powody i przyczyny tworzenia • szybki obrót Własności naturalne decydujące o warunkach przechowywania zapasów: • wrażliwość na warunki atmosferyczne • kształt, wymiar, stan skupienia • odporność na piętrzenie • właściwości ubytkowe • wymagania zw. z konserwacją • podatność na kolizje • podatność na samonagrzewanie • higroskopijność • pyłochłonność Wrażliwość na warunki...