DNA jako nośnik informacji genetycznej DNA to kwas nukleinowy o skomplikowanej budowie, występujący w każdej żywej komórce. Z cząsteczce tego kwasu zawarta jest informacja o budowie danej komórki i jest ona przekazywana następnym pokoleniom komórek. Oprócz DNA do kwasów nukleinowych należy także RNA. Kwasy nukleinowe charakteryzują się tym , że mają nadrzędna funkcje w syntezie białek oraz biorą udział w dziedzicznym przekazywaniu cech organizmu. Obecność kwasów w danej strukturze lub komórce wskazuje na jej żywotność i zdolność do rozmnażania. Bo właśnie w DNA i RNA jest zawarty kod syntezy wszystkich białek danej komórki. REPLIKACJA DNA 1. Replikacja DNA toproces, który ma zadanie skopiowanie podwójnej helisy DNA. Zachodzi przy transkrypcji, a także w róznego rodzaju podziałach. Budowa i rola RNA W komórkach występuje również kwas rybonukleinowy (RNA), biorący udział w syntezie białka. Cząsteczki RNA są jednoniciowe. Nukleotydy budujące nić RNA zawierają: - resztę kwasu fosforowego, - cukier pięciowęglowy zwany rybozą, - zasady azotowe np.: adeninę (A), guaninę (G), cytozynę (C), uracyl (U) zamiast tyminy. Biorąc pod uwagę rolę jaką odgrywa RNA w syntezie białka wyróżniamy: - mRNA to matrycowy czyli informacyjny RNA - przenosi on przepisaną informację genetyczną z DNA występującego w jądrze komórkowym do cytoplazmy na rybosomy. Jest to konieczne, gdyż DNA nie może opuszczać jądra komórkowego. - tRNA to transportujący RNA - przenosi znajdujące się w cytoplazmie aminokwasy na rybosomy; - rRNA to rybosomalny RNA - wchodzi w skład rybosomów, organelli komórkowych występujących w cytoplazmie i biorących udział w syntezie białek. DNA Budowa; Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) stanowi nośnik informacji genetycznej organizmów, przekazywany (dziedziczony) z pokolenia na pokolenie. Cząsteczka DNA jest podwójnąspiralą (dwie nici polinukleotydowe skręcone wokół siebie). Podstawową jednostką, monomerem budującym DNA są nukleotydy (połączone ze sobą wiązaniami), złożone z następujących elementów: zasady azotowej (jednej z czterech rodzajów: adeniny i guaniny - pochodnychpuryny oraz cytozyny i tyminy - pochodnych pirymidyny); cukru pentozy, a dokładnie deoksyrybozy; reszty kwasu fosforowego (fosforanu). PORÓWNANIE DNA I RNA Rola; DNA zawiera informacje o budowie wszystkich...