Przed przybyciem Europejczyków ( 1788 ) Australię zamieszkiwało wg rozbieżnych szacunków 250 - 750 tysięcy i więcej Aborygenów. Było to około 500 - 600 grup plemion.

Po przybyciu Europejczyków, rdzenna miejscowa ludność była wypierana z żyznych obszarów i eksterminowana.

Na skutek działań białego człowieka liczba rdzennej ludności drastycznie się zmniejszyła.

Na początku XIX wieku żyło jeszcze około 500 grup plemiennych.

W roku 1933 około 67 tysięcy.

Współcześnie 66,5% Aborygenów żyje w miastach. Ich styl życia upodobnił się do wzorców i standardów społeczeństwa australijskiego.

Pozostała rdzenna ludność mieszkająca na północy i w środkowej części kontynentu kultywuje znajomość rodzimego języka, mitologię, część tradycyjnych obrzędów oraz wiele elementów dawnego porządku społecznego.

W 1986 roku Aborygeni stanowili około 1,5% ogółu ludności kontynentu.