Tryb kwalifikacji dzieci do adopcji zagranicznej Sposób kwalifikowania dzieci do adopcji z przemieszczeniem poza granice kraju szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych z dn., 30.09.2005 r., zmienione w październiku 2007 roku. Zgodne z zasadą subsydiarności zakwalifikowanie dziecka do adopcji zagranicznej może nastąpić dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwości wyszukania dla niego rodziny w Polsce. Przepisu tego nie stosuje się, kiedy o przysposobienie ubiegają się krewni lub powinowaci dziecka lub też osoby, które wcześniej przysposobiły siostrę, lub brata dziecka, którego dotyczy wniosek. Całą procedurę kwalifikacji dziecka do adopcji z przemieszczeniem poza granice kraju można opisać w kilku etapach: • lokalny ośrodek adopcyjno-opiekuńczy (OAO) gromadzi informacje o dziecku, którego sytuacja prawna umożliwia przysposobienie. W szczególności: sporządza diagnozę psychologiczną i pedagogiczną, ocenia możliwości nawiązania przez dziecko więzi w nowej rodzinie, uwzględniając aktualny stan psychofizyczny małoletniego. Korzysta przy tym z pomocy placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów opieki zdrowotnej, placówek edukacyjnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, sądów. OAO pozyskuje również informacje o sytuacji prawnej i miejscu pobytu rodzeństwa dziecka. Zgromadzenie wszystkich powyższych danych oznacza zakwalifikowanie dziecka do przysposobienia; • w ciągu 1 miesiąca od zakwalifikowania dziecka do przysposobienia lokalny OAO poszukuje dla niego kandydatów na rodziców adopcyjnych; • w sytuacji braku kandydatów gotowych przysposobić dziecko lokalny OAO przekazuje zgromadzone informacje o dziecku (mające postać wypełnionej tzw. Karty Dziecka) do ośrodka prowadzącego wojewódzki bank danych o dzieciach zakwalifikowanych do przysposobienia; • wojewódzki...