Tryb kwalifikacji dzieci do adopcji zagranicznej

Sposób kwalifikowania dzieci do adopcji z przemieszczeniem poza granice kraju szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych z dn., 30.09.2005 r., zmienione w październiku 2007 roku. Zgodne z zasadą subsydiarności zakwalifikowanie dziecka do adopcji zagranicznej może nastąpić dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwości wyszukania dla niego rodziny w Polsce. Przepisu tego nie stosuje się, kiedy o przysposobienie ubiegają się krewni lub powinowaci dziecka lub też osoby, które wcześniej przysposobiły siostrę, lub brata dziecka, którego dotyczy wniosek. Całą procedurę kwalifikacji dziecka do adopcji z przemieszczeniem poza granice kraju można opisać w kilku etapach:

• lokalny ośrodek adopcyjno-opiekuńczy (OAO) gromadzi informacje o dziecku, którego sytuacja prawna umożliwia przysposobienie. W szczególności: sporządza diagnozę psychologiczną i pedagogiczną, ocenia możliwości nawiązania przez dziecko więzi w nowej rodzinie, uwzględniając aktualny stan psychofizyczny małoletniego. Korzysta przy tym z pomocy placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów opieki zdrowotnej, placówek edukacyjnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, sądów. OAO pozyskuje również informacje o sytuacji prawnej i miejscu pobytu rodzeństwa dziecka. Zgromadzenie wszystkich powyższych danych oznacza zakwalifikowanie dziecka do przysposobienia;

• w ciągu 1 miesiąca od zakwalifikowania dziecka do przysposobienia lokalny OAO poszukuje dla niego kandydatów na rodziców adopcyjnych;

• w sytuacji braku kandydatów gotowych przysposobić dziecko lokalny OAO przekazuje zgromadzone informacje o dziecku (mające postać wypełnionej tzw. Karty Dziecka) do ośrodka prowadzącego wojewódzki bank danych o dzieciach zakwalifikowanych do przysposobienia;

• wojewódzki OAO niezwłocznie rozsyła Kartę dziecka do pozostałych ośrodków adopcyjnych w województwie oraz do pozostałych wojewódzkich ośrodków prowadzących bank danych o dzieciach zakwalifikowanych do przysposobienia;

• przez 2 miesiące wszystkie ww. ośrodki poszukują kandydatów na rodziców adopcyjnych;

• w sytuacji braku w całym kraju kandydatów gotowych przysposobić małoletniego, informacje o dziecku zakwalifikowanych do przysposobienia z przeniesieniem poza granice Polski. Kwalifikacja ta dokonuje się na posiedzeniu Komisji kwalifikacyjnej ds. Adopcji Zagranicznych, działającej przy Publicznym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Warszawie;

• poszukiwaniem zagranicznych rodzin adopcyjnych zajmują się trzy warszawskie, upoważnione do tego ośrodki (Publiczny OAO, Katolicki OAO oraz Krajowy OAO TPD). Sprawy dzieci zakwalifikowanych do adopcji zagranicznej są losowo dzielone między powyższe 3 placówki. Każda z nich dokłada wszelkich starań, by jak najszybciej pozyskać odpowiednią rodzinę dla małoletniego.